Zorg en welzijn

Programma 2018-2022

Hoofdstuk 3

Zorg en welzijn

Dossier Werk en inkomen

Betreft de Participatiewet, de Sociale Dienst, armoedeproblematiek en bijstand

Dossier Reestmond

Betreft de Sociale Werkvoorziening, specifiek Reestmond

Reestmond.jpg

Dossier Jeugdzorg

Betreft de Jeugdzorg en de Jeugdhulpverle-ning

Dossier Ouderenbeleid

Betreft het ouderenbeleid, eenzaamheid en ouderenvoorzieningen

Dossier GGD - Gezondheid

Betreft de GGD en het beleid ten aanzien van gezondheid

Dossier Vrijwilligers en Mantelzorg

Betreft het vrijwilligersbeleid en de voorzie-ningen voor mantelzorg

Dossier WMO

Betreft de Wet Maatschappelijke Ondersteu-ning, voorzieningen voor mensen met een beperking, en toegankelijkheid

Toegankelijkheid (2).jpg

Dossier Welzijn en dorpshuizen

Betreft de Welzijnsvoorzieningen, Welzijn Mensen Werk, en de dorpshuizen

Dossier Sport

Betreft de sportvoorzieningen, beleid sport-verenigingen en beweegcoaches