Zorg en welzijn

Dossier Werk en inkomen

Betreft de Participatiewet, de Sociale Dienst, armoedeproblematiek en bijstand

Dossier Reestmond

Betreft de Sociale Werkvoorziening, specifiek Reestmond

Programma 2018-2022

Hoofdstuk 3

Zorg en welzijn

Dossier Jeugdzorg

Betreft de Jeugdzorg en de Jeugdhulpverle-ning

Dossier Ouderenbeleid

Betreft het ouderenbeleid, eenzaamheid en ouderenvoorzieningen

Dossier Vrijwilligers en Mantelzorg

Betreft het vrijwilligersbeleid en de voorzie-ningen voor mantelzorg

Dossier WMO

Betreft de Wet Maatschappelijke Ondersteu-ning, voorzieningen voor mensen met een beperking, en toegankelijkheid

Toegankelijkheid (2).jpg

Dossier Welzijn en dorpshuizen

Betreft de Welzijnsvoorzieningen, Welzijn Mensen Werk, en de dorpshuizen

Dossier Sport

Betreft de sportvoorzieningen, beleid sport-verenigingen en beweegcoaches

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de bereidheid om welvaart ruimhar-tig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieu-we en creatieve ideeën voor een progressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook indivi-duele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.