Nieuwe Vergezicht is uit...
Hierbij de
link naar de PDF-versie.

Vragen over publieksenquete akkerranden

4 december 2020

Dossier Landbouw en buitengebied

Wilfred Beets heeft namens de fractie van Progressief Westerveld kritische vragen gesteld over de publieks-enquete 'Welke akkerrand heeft uw voorkeur?'

Rondvraag deelname aan campagne Orange the World

1 december 2020

Dossier Veiligheid en Handhaving

Namens Progressief Westerveld stelde Anke Oosterhuis in een rondvraag de deelname van Westerveld aan de campagne Orange the World aan de orde. Tevergeefs.

Nieuwe verdeelsleutel Reestmond; maar zorgen blijven.

17 november 2020

Dossier Reestmond

Er is een nieuwe verdeelsleutel tussen Meppel, Staphorst en Westerveld. Dat is mooi, maar de zorgen van Progres-sief Westerveld over Reestmond blijven bestaan.

Stap gezet in ontwikkeling Meer-kamp; communicatie moet beter

17 november 2020

Dossier Wonen en Kernen

De stap die de Raad zette in de verdere ontwikkeling van het plan Meerkamp in Havelte was nodig, maar vanaf nu moet het echt anders met communicatie en overleg.

Rondvraag over de Westerveldse situatie Sinterklaas-evenementen

17 november 2020

Dossier Raad Algemeen

De fractie van Progressief Westerveld heeft vragen gesteld over de situatie in Westerveld rondom Sinterklaas- evenementen met het oog op 2021

Cultuurcoach veilig gesteld in be-groting 2021

10 november 2020

Dossier Kunst en Cultuur

Onderdeel van het raadsbrede amendement op de begro-ting 2021 was de Cultuurcoach. Progressief Westerveld heeft zich daarvoor heel erg hard gemaakt. 

Nieuwe vormen van inwonersparti-cipatie: durf experimenten aan!

10 november 2020

Dossier Democratische Vernieuwing 

In de bijdrage van de fractievoorzitter van Progressief Westerveld bij de Begroting 2021 stelde hij voor te expe-rimenten met nieuwe vormen van inwonersparticipatie

Raadsbrede eensgezindheid bij amendering begroting 2021

10 november 2020

Dossier Financien en Belastingen

In een nieuwe eensgezindheid hebben de zes fracties in de Raad gezamenlijk de Begroting 2021 geamendeerd met een beter resultaat en een gehalveerde OZB-verhoging.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.