Laatste nieuws

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de bereidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een progressieve politiek.

Progressief Westerveld is geba-seerd op de lokale samenwerking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.

Westerveld sluit aan bij Grondwetcampagne 2023

30 juni 2020

Artikel 1 Grondwet (2).jpeg

Een motie van Progressief Westerveld om aan te slui-ten bij de Grondwetcampagne 2020-2023 is raads-breed aangenomen.

Op 3 november 2023 is het 175 jaar geleden dat de Nederlandse Grondwet, geschreven door Thorbecke, werd ingevoerd. De Stichting Grondwetcampagne 2023, gevestigd in het Thorbeckehuis in Zwolle, wil de komende jaren aangrijpen om de Grondwet meer 'van ons allemaal' te laten zijn. 

De motie roept het College op om onderwijs en maat-schappelijke organisaties uit te nodigen met plannen te komen, met name gericht op jongeren. Ook moet worden onderzocht op welke wijze er blijvend aan-dacht kan worden besteed aan de Grondwet, bijvoor-beeld door Westerveldse kunstenaars te vragen daar-voor plannen en ontwerpen in te dienen. 

Tenslotte draagt de motie het College op om de tekst van artikel 1 van de Grondwet fysiek te verankeren en zichtbaar aanwezig te laten zijn in het gemeentehuis.

Lees hier de tekst van de motie.

Progressief Westerveld steunt motie woningbouw

30 juni 2020

De fractie van Progressief Westerveld steunt motie PvdA over versneld inventariseren van bouwlocaties in de kernen.

Rapport reacties op corona-brief aangeboden

30 juni 2020

De fractie van Progressief Westerveld biedt burgemeester Jager een rapport aan op basis van de reacties op de corona-brief.

Dossier Corona-crisis

Amendement Toeristenbe-lasting PW-CDA verworpen

30 juni 2020

Voorstel van Progressief Westerveld en CDA om Toeristenbelasting niet te verhogen verworpen; andere financiële voorstellen overgenomen.

Inbreng eerste termijn Voorjaarsnota 2020

30 juni 2020

Fractievoorzitter Progressief Westerveld houdt bij Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota pleidooi voor Optimisme 2.0.

Gezondheidsraad vraagt om toepassing voorzorg

29 juni 2020

De Gezondheidsraad adviseert voorzorg toe te passen door het streven naar vermindering van pesticidengebruik te intensiveren.

Bericht van het bestuur:

van partij naar beweging

25 juni 2020

Progressief Westerveld is heel hard nodig! En dus zijn jullie, leden en sympathisanten, heel hard nodig. We gaan een actieve tijd in.

Voor het behoud van het dorpshuis in Dwingeloo

24 juni 2020

Een motie van Progressief Westerveld, PvdA en CDA voor het behoud van de dorpshuis-functie in Dwingeloo raadsbreed aangenomen

Vragen over handhaving afspraken Convenant

18 juni 2020

Progressief Westerveld heeft Schriftelijke Vragen gesteld over de handhaving van het Convenant Gewasbeschermingsmiddelen.

Nieuwe verordening WMO en Jeugdhulp

9 juni 2020

Progressief Westerveld positief over voorstel regelingen WMO en Jeugdhulp samen te voe-gen: toegankelijker en cliënt-gericht.

Initiatiefvoorstel beleid zendmasten ingediend

8 juni 2020

Wilfred Beets van Progressief Westerveld heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor een gemeentelijk zendmastenbeleid