Jaarrekening en balans 2019 (vastgesteld in de ALV van 16 juli 2020)

ANBI-status

Progressief Westerveld is door de Belastingdienst aangemerkt als een “Algemeen Nut Beogende Instelling” afgekort als ANBI. Dat houdt in dat giften aan Progressief Westerveld aftrekbaar zijn van de belastingen.

Het doel van Progressief Westerveld is volgens haar statuten de bevordering van de progressieve politiek in de gemeente Westerveld, waarbij wordt uitgegaan van een politiek programma. De vereniging tracht dit doel te bereiken door deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, door actie te voeren met betrekking tot plaatselijke politieke thema’s en door alle andere wettige middelen om haar doel te verwezenlijken.

Progressief Westerveld kent geen beleidsplan in de strikte zin van het woord. De vereniging kent wel een verkiezingsprogramma. U vindt dat hier op deze website.

Het bestuur van Progressief Westerveld bestaat uit vier leden. U vindt de huidige samenstelling van het bestuur hier.

Het secretariaat is gevestigd aan het adres Lhee 89, 7991 PK Dwingeloo, het huisadres van de secretaris.

Progressief Westerveld heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden doen hun werk op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen beloning c.q. vergoeding van welke aard dan ook.

Het RSIN/fiscaal nummer van Progressief Westerveld is: 816 234 541.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de bereidheid om welvaart ruimhar-tig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieu-we en creatieve ideeën voor een progressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook indivi-duele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.