Voedselbos-initiatieven vragen om duidelijkheid

Op de Politieke Avond van 6 februari gingen een aantal inwoners van Westerveld in gesprek met de raad over de mogelijkheden voor voedselbossen, ook wel ‘eetbare landschappen’ genoemd. In een presentatie werd ingegaan op het fenomeen ‘voedselbos’ als bijdrage aan een betere wereld en als plek waar gezonde voeding wordt geproduceerd. 

In Drenthe zijn inmiddels zo’n 250 voedselbossen aangeplant, waarvan 36 in de gemeente Westerveld. Deze initiatieven verschillen in vorm en grootte. De presentatie liet zien dat er nogal wat elementen in de huidige wet- en regelgeving aanwezig zijn, die lastig zijn voor voedselbossen. Wel is er nu landelijk en provinciaal aandacht voor en worden voedselbossen in het beleid opgenomen. 

Gepleit werd voor een actieve deelname van Westerveld aan de pilot Drentse Voedselbossen met een financiële bijdrage van Euro 20.000 gespreid over drie jaar. Ook werd gevraagd om aansluiting bij de ontwikkelingen in de regelgeving en om duidelijkheid voor de inwoners, die hiermee aan de slag zijn of willen. Wethouder Doeven kon meedelen, dat het College juist besloten had tot het uitbrengen van een startnotitie over dit onderwerp, die in het derde kwartaal van 2024 aan de Raad zou worden aangeboden. Daarin zouden alle bovengenoemde vragen en wensen aan de orde komen. Conclusie was dan ook dat de Raad die notitie zou inwachten en daarover dan verder spreken.

Echter, tot verbazing van de initiatiefnemers vonden zij een dag later een brief op de mat, waarin het College het volgende schrijft: “In onze collegevergadering van 6 februari hebben wij besloten een Startnotitie op te stellen…. Tevens hebben wij besloten voor nu geen gebruik te maken van uw aanbod om aan te sluiten bij het voedselbossen-loket. Landschapsbeheer Drenthe is – in aansluiting op het streekbeheer – gevraagd om de komende drie jaar initiatieven te adviseren, die binnen de huidige kaders goed uitvoerbaar zijn.” Een brief dus, die de ochtend voor de presentatie in de Raad was vastgesteld, maar die daar niet is vermeld. 

Dat leidde in de raadsvergadering van 27 februari tot mondelinge vragen van de kant van Progressief Westerveld en Partij van de Arbeid, die daarover uitleg wensten van de wethouder. Wethouder Doeven legde in de beantwoording van de vragen de nadruk op de woorden ‘voor nu’ in de brief. Maar hoe zich dat dan verhield tot de zin over Landschapsbeheer Drenthe, die de eerstkomende drie jaar zou moeten gaan adviseren, werd niet duidelijk. Daarop zullen wij terugkomen met aanvullende vragen op 26 februari,