Dialoog over bestrijdingsmiddelen

07-07-2021

Het was vervolgens aan de gemeenteraad om de conclusies van Bureau ANNE te vertalen in vervolgacties. Progressief Westerveld had daartoe – samen met Partij van de Arbeid en D66 – een motie voorbereid, waarin exact werd aangesloten bij de uitkomsten van het rapport Uitgesproken, de bevindingen van Bureau ANNE en de pilot van de Provincie: 21.07.07 Motie 3 – PW – PvdA – D66 Dialoog en Pilot Bestrijdingsmiddelen. Deze motie werd echter tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota op 6 juli zonder noemenswaardige discussie door de andere fracties afgewezen. Daarmee liet de raad van Westerveld haar inwoners andermaal in de kou staan: 21.07.07 Persbericht Inwoners in de kou

10-06-2021

Ruim een jaar na het besluit over de dialoogavonden is het proces afgerond. Deels ligt de oorzaak van de vertraging bij corona, maar deels ook in de discussie over precieze invulling van de avonden, de uit te nodigen partijen en de vorm van de gesprekken. Uiteindelijk werd Bureau ANNE aangetrokken om het proces te leiden. Op 18 maart en 1 april 2021 werden twee dialoogavonden gehouden: de ene met de georganiseerde bewoners en de andere met de telers en akkerbouwers. Bureau ANNE heeft daarvan verslagen gemaakt, die weer hebben geleid tot een eindpresentatie. Daarin wordt in ieder geval vastgesteld dat de gesprekken een zeker ‘common ground’ hebben opgeleverd en dat er momentum is om de dialoog voort te zetten. Bureau doet daarbij concrete voorstellen om eerst een verkenner en daarna een procesbegeleider aan te stellen en te bezien of deze voortgezette dialoog kan worden ingebracht in de pilot van de Provincie Drenthe. Zie: Presentatie ANNE 20 mei opbrengst dialoogavonden 2

12-05-2020

Het voor de raadsavond van 25 februari gepland staande gesprek over het verdere proces rondom de lelieteelt en het gebruik van bestrijdingsmiddelen kon op dat moment geen doorgang vinden, omdat die avond in beslag werd genomen door de ingelaste interpellatie over het lelie-convenant (zie bericht). 

Ondanks alles wilde Progressief Westerveld toch zo constructief mogelijk participeren, want het blijft belangrijk om het gesprek open te houden met alle betrokkenen. 

Bij het debatblok over het voorstel tot het houden van dialoogavonden van PvdA en VVD op 28 april voerde Hans van Teijlingen het woord namens de fractie. Lees hier zijn inbreng.

Op 12 mei lag het voorstel voor ter besluitvorming. Michiel van de Kasteelen legde daarbij een korte stemverklaring af.

27-10-2019

In opdracht van het Ministerie van LNV, de provincies Drenthe en Overijssel, en de Verenigingen Drentse en Overijsselse Gemeenten hebben Martha Buitenkamp en Marga Kool dertig interviews gehouden met telers, georganiseerde en niet georganiseerde omwonenden en vertegenwoordigers van organisaties die betrokken zijn bij intensieve teelt in de provincies Drenthe en Overijssel. Op basis daarvan hebben zij kort geleden het rapport ‘Uitgesproken’ gepubliceerd.

In hun samenvatting zeggen zij het volgende: De titel van deze rapportage vat in één woord samen wat de opdrachtnemers hebben gehoord tijdens de dertig gesprekken die zij in opdracht van gezamenlijke overheden hebben gevoerd met bollentelers en akkerbouwers, omwonenden en organisaties. Betrokkenen hebben zich uitgesproken over wat hen bezighoudt, hun opvattingen bleken uitgesproken duidelijk én verschillend en een aantal personen en organisaties gaf aan inmiddels letterlijk te zijn uitgesproken.
Als het gaat om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is er brede zorg bij zowel telers als bij al dan niet georganiseerde omwonenden. Bij de één zorg over gezondheid, biodiversiteit, landschap, natuur, bij de ander over het voortbestaan van het eigen bedrijf en bij allen zorg over de verdeeldheid, als gevolg daarvan, tussen de verschillende groepen in eigen gemeenschap. Die zorgen waaien niet over of waaieren zelfs uit naar andere gebieden en teelten. Vanwege de heftigheid en de emotionele geladenheid van de discussie, vormen de meningsverschillen een (potentiële) splijtzwam binnen plattelandsgemeenschappen in Drenthe en Overijssel.
Dit lossen de omwonenden en telers niet samen op. De gezamenlijke overheden zijn aan zet. Gevraagd wordt een helder en consistent beleid en maatregelen op het snijpunt van landbouw, volksgezondheid en ruimtelijke ordening. Dit moet gepaard gaan met een grote aandacht voor de onderlinge verhoudingen (welzijn, leefbaarheid en samenlevingsopbouw) op het platteland

Lees hier het volledige rapport: 19.10.27 Rapport Uitgesproken