Rol gemeente bij verwijderen enquête

In het kader van een studieopdracht aan de Wageningen University and Research (WUR) heeft een groep studenten onderzocht op welke wijze de transitie van de lelieteelt in Westerveld kan worden gefaciliteerd. Dat onderzoek richtte zich op zowel de biofysische aanpak, als op de socio-economische aanpak, als ook op de integrale aanpak van een transitie. Het onderzoek is niet meer en niet minder dan een studieopdracht in het kader van de opleiding van deze studenten.
 
Een van de methoden, die de studenten in hun onderzoek hanteerden was – naast het houden van gerichte gesprekken met betrokkenen – het uitzetten van een enquête onder producenten en bewoners. Voor wat betreft die laatste groep werd de enquête via verschillende kanalen verspreid, waaronder publicatie op de website van Meten=Weten. De enquête is neutraal van opzet en inhoud.

De fractie van Progressief Westerveld heeft echter begrepen, dat de WUR al relatief snel na publicatie aan Meten=Weten heeft gevraagd de enquête offline te halen. Uiteindelijke navraag bij de WUR heeft opgeleverd dat dat is geschied nadat de WUR vanuit de gemeente Westerveld is gebeld.
 
De studieopdracht, de enquête zelf, de wijze waarop de enquête in eerste instantie is verspreid, en de wijze waarop het verzoek van de kant van de WUR tot stand is gekomen om de enquête weer te verwijderen, zijn zaken die buiten deze schriftelijke vragen liggen, aangezien dat vragen zijn die – als ze gesteld zouden worden – in Wageningen beantwoord moeten worden.

Deze vragen hebben slechts betrekking op de rol van de Gemeente Westerveld in deze.
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:
1. Kan het College bevestigen dat er vanuit de Gemeente Westerveld contact is opgenomen met de WUR over deze enquête?
2. Zo ja, wat was de inzet en het doel van dat contact? Heeft de Gemeente Westerveld de WUR in enigerlei vorm gevraagd om de enquête te beëindigen? En zo ja, wat waren de beweegredenen voor dat verzoek?
3. Hoe verhoudt zich een dergelijk verzoek tot de academische vrijheid van onderzoek, die in Nederland hoog in het vaandel staat?
4. Heeft het College de beschikking over het eindverslag van de studieopdracht van deze groep studenten? En is dat verslag wellicht te gebruiken voor de situatie in Westerveld?
 
Deze Schriftelijke Vragen ex art. 36 zijn door Progressief Westerveld ingediend op 20-04-2021.