Raad wil forensenbelasting niet tegen het licht houden

Al vanaf 2019 zijn Progressief Westerveld en CDA bezig aandacht te vragen voor de exorbitante Forensenbelasting, die de gemeente Westerveld oplegt. Ook nu – bij de bespreking van de Verordening Forensenbelasting 2024 – vroegen beide fracties (samen met de PvdA) om niet meer dan:

  • om bij de voorbereiding van de Kadernota 2025 te overwegen om voor de forensenbelasting geen verdere trendmatige verhoging te hanteren.
  • Bij de Kadernota 2025 een onderbouwing te geven voor de gemaakte keuze voor de forensenbelasting.

Maar zelfs deze uitnodiging er nog eens apart naar te kijken (door wethouder Boonstra ook niet afgeraden) kon niet op de steun rekenen van DSW, VVD en GB. 

17 december 2019

De gemeenteraad van Westerveld heeft de Forensen-belasting met maar liefst 39% verhoogd. Alle pogingen van CDA en Progressief Westerveld om die buitenproportionele verhoging lager te laten uitvallen liepen stuk op de onwil van de coalitiefracties om ook maar iets te bewegen. Een amendement van CDA en Progressief Westerveld (.zie de volledige tekst ) om de verhoging te beperken tot 19,5%. Daarmee waren de beide partijen al fors opgeschoven om de college-partijen tegemoet te komen. Het amendement kreeg alleen de steun CDA, PvdA en Progressief Westerveld, die na verwerping dan ook tegen de Verordening Forensenbelasting 2020 stemden.

Eerder – toen op 3 december 2019 de debatronde over de belastingverordeningen werd gehouden – had de heer Mulders namens de besturen van 13 Verenigingen van Eigenaren van vakantiewoningen een helder en overtuigend verhaal gehouden, waarin hij het College opriep er met hen op een fatsoenlijke manier uit te komen door in gesprek te gaan over afspraken voor bijvoorbeeld vijf jaar en die vast te leggen in een convenant, zodat ook bij hen “het beeld van de gemeente als goede gastheer weer kan terugkeren” (zie de volledige inspreektekst van de heer Mulders). Zijn verhaal werd ondersteund door maar liefst 49 schriftelijke bezwaren. Het was allemaal niet besteed aan de coalitiepartijen, die elke uitgestoken hand weigerden en de door hen ingeslagen weg vervolgden.

Nog weer eerder – toen op 12 november 2019 de Najaarsrapportage 2019 en de Programmabegroting 2020 aan de orde waren – hadden CDA en Progressief Westerveld al een amendement ingediend op de begroting over de Forensenbelasting, toen nog met het voorstel de verhoging gelijke tred te laten houden met die van de Toeristenbelasting, dus te beperken tot iets meer dan 7%. Ook dit amendement werd door de coalitiefracties verworpen.

In diezelfde vergadering werd een motie van CDA en Progressief Westerveld wel aanvaard over de Toeris-tenbelasting (zie de volledige tekst van de motie ). Op grond van een door deze zelfde partijen ingediend amendement bij de Voorjaarsnota de verhoging van de Toeristenbelasting was beperkt tot 1,25 p.p.p.n. voor 2020. De Programmabegroting 2020 en met name de Meerjarenraming gingen echter verder dan dat, en die lijn leidt bij de recreatiesector tot grote onrust. Meerdere gemeenten hanteren een meer gedifferentieerd tarief voor de toeristenbelasting en daarnaar zou voor Westerveld op z’n minst onderzoek gedaan kunnen worden voordat de Raad in het voorjaar van 2020 het tarief van 2021 vast-stelt. De motie stelt voor om de ondernemers in de toerismesector nadrukkelijk bij dit onderzoek te betrekken.