Amendement Toeristen- belasting PW en CDA verworpen

Dat de Voorjaarsnota van de Gemeente Westerveld veel onzekerheden zou bevatten, was van tevoren duidelijk. Vanwege de coronacrisis waren niet alle cijfers bekend. Dus werden de financiële beslissingen vooruit geschoven naar de Begrotingsbehandeling dit najaar. 

Een van de beslissingen, die de Raad wel geacht werd te nemen, was die over de hoogte van de toeristenbelasting voor 2021. In verband met de aanpassingen op websites en in folders wil de recreatiesector dit terecht graag weten in de zomer van het voorafgaande jaar.

De Voorjaarsnota gaf wel een doorrekening voor de komende jaren, maar geen beslispunt. Uiteindelijk lagen er twee amendementen om die omissie te herstellen. De VVD stelde een verhoging voor van 1,25 Euro naar 1,35 Euro, in lijn met de meerjarenraming van het College. Progressief Westerveld en het CDA stelden voor de Toeristenbelasting voor 2021 te houden op het tarief van 2020, aangezien de recreatiesector door corona al veel te verstouwen heeft. De Raad koos echter in meerderheid voor het VVD-voorstel.

Daarnaast bracht Hans de la Mar als financieel specialist van de fractie van Progressief Westerveld nog een probleem met de Voorjaarsnota aan het licht. Enerzijds werd aangegeven dat de beslissingen over budgetten pas bij de begrotingsbehandeling zouden worden genomen, maar anderzijds zaten er wel degelijk bezuinigingen op verschillende posten in de Voorjaarsnota verborgen. Een amendement van Progressief Westerveld om in ieder geval de grotere bezuinigingen (op de Cultuurcoach, de Leerstoel Frederiksoord en Hart van Frederiksoord) te schrappen, werd overgenomen door het College. 

Een ander amendement van Progressief Westerveld, waarin werd gevraagd de ‘actualisatie kapitaallasten’ te schrappen wegen volstrekt onvoldoende onderbouwing, werd ingetrokken na de toezegging van het College dat de betreffende toelichting zou worden verstrekt.

Een motie van de VVD, waarin het College werd gevraagd Alle middelen in het werk te stellen om de herverdeling van het gemeentefonds niet tot schade te laten leiden aan de plattelandsgemeenten, en de lobby te intensiveren, om de bijdrage van het Rijk voor plattelandsgemeenten te’vergroten, ¡n plaats van te vermin-deren om de leefbaarheid een impuls te geven, werd door alle fracties mee ingediend en raadsbreed aangeno-men.