Lastenverhoging burgers getemperd

Korte tijd voor de behandeling van de Voorjaarsnota in de Raad ontving de gemeente de zogenaamde Meicirculaire van de Rijksoverheid. Doorrekening van de daarin aangegeven cijfers leidde gelukkig tot een wat positiever beeld. Voor een deel is die “meevaller” nodig om de extra kosten van een aantal belangrijke zaken te kunnen opbrengen. Maar op initiatief van Progressief Westerveld werd bij de behandeling van de Voorjaarsnota op 9 juli een door de drie coalitie-partijen ingediende motie aangenomen, waarin het College wordt verzocht om – als ‘dit perspectief bij het opstellen van de begroting 2020 niet wezenlijk veranderd is’ – bij het opstellen van de begroting 2020 de verhoging van de OZB zodanig te temperen dat de woonlasten met maximaal 25 Euro worden verhoogd zodat de burgers er per saldo deze collegeperiode niet op achteruitgaan’.

Lees hier het hele bericht