Weer discussie over gasboringen

Afgelopen weken is veel discussie ontstaan over het uitbreiden van de gaswinning in gebieden binnen en rondom de gemeente Westerveld. Van het college – en uit de media – hebben we inmiddels begrepen dat er een zienswijze vanuit de gemeente is of wordt ingediend.
 
Graag had Progressief Westerveld gezien dat deze zienswijze gedeeld werd met de commissie, zodat wij er op z’n minst kennis van hadden kunnen nemen. Dat is helaas niet gelukt. Daarom werden de volgende vragen gesteld aan het college:
  • Op welke wijze wordt in de zienswijze aandacht gegeven aan de nulmeting vooraf? Wij zouden graag zien dat deze nulmeting op uitgebreide schaal – dus niet alleen bij een aantal boerenbedrijven – plaats vindt.
  • Op welke wijze wordt in de zienswijze aandacht gegeven aan het risico dat ontstaat dat binnen of in de buurt van de gemeente uit meerdere gasvelden tegelijkertijd gewonnen wordt? Wij willen graag dat het totale effect van gaswinning uit bodem onder de gemeente bepaald wordt, niet dat van elke individuele put.
  • Op welke wijze wordt in de zienswijze aandacht gegeven aan de zogenaamde ‘omgekeerde bewijslast’ procedure? Wij zien liever geen procedure waarbij mensen die schade claimen moeten aantonen dat gaswinning de oorzaak is, maar dat de winningsmaatschappij moet aantonen dat de schade niet door hun activiteiten veroorzaakt werd.
  • Op welke wijze wordt in de zienswijze het belang van een onafhankelijk schadeloket benadrukt? Wij zouden graag zien dat een loket ingericht wordt waarbij de overheid als vergunningverlenende instantie de verantwoordelijkheid draagt voor een juiste schade afhandeling.
  • Op welke wijze wordt in de zienswijze het belang van monitoring en controle aangestipt? Het recente verleden heeft aangetoond dat Vermillion de grenzen van afspraken opzoekt en hier soms ook overheen gaat.
  • Op welke wijze wordt in de zienswijze gevraagd om duidelijke productiecijfers af te geven en te hierop te handhaven? De beoogde hoeveelheden zijn erg ruim omschreven (tussen 100.000 en 600.000 m3 per dag. Een dergelijke ruime bandbreedte kan leiden tot ongewenste piekproducties die mogelijk buiten de risicoanalyses zouden kunnen vallen.
  • Op welke wijze wordt in de zienswijze aandacht gegeven aan de mogelijkheid dat de gemeente voor een percentage van de opbrengst gecompenseerd wordt? Hiermee wordt een soort social return ruimte gecreëerd, en hebben zij die het risico moeten lijden ook een zeker voordeel bij de winning van het gas vanonder hun voeten.
Ingediend door de fracties van Progressief Westerveld en Gemeentebelangen.