RES 1.0 voor Drenthe vastgesteld

In het kader van het nationale Klimaatakkoord, de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs, hebben lokale overheden de taak duurzame elektriciteit op te wekken en de verwarming van huizen en gebouwen te verduurzamen. Wat inhoudt ruimteverwarming zonder aardgas.

De gemeente Wessterveld werkt voor deze opgave samen met alle Drentse gemeenten, de provincie en de waterschappen. Voor 1 juli moet deze energieregio haar bijdrage, RES 1.0, indienen bij het Nationaal Programma RES. Daarin staan ook de ambities van de gemeente Westerveld.

De gemeente Westerveld heeft de ambitie om 75.000 MWh aan duurzaam opgewekte elektriciteit op te wekken. Daarvan is het de bedoeling om 47.000 MWh op te wekken via zonnepanelen op daken. Voor de overige 28.000 MWh is nog geen keuze gemaakt met welke technieken dat zal worden opgewekt. Dat betreft twee keuzen: via zonnepanelen op land of door middel van windmolens. Omdat ons kwetsbare landschap niet overal de aanleg van zonneparken en plaatsing van windmolens verdraagt heeft het college van B&W laten onderzoeken welke plekken in aanmerking komen en welke absoluut niet. Een definitieve keuze wordt  gemaakt nadat ook inwoners de gelegenheid hebben gekregen zich over deze plannen uit te spreken.

Progressief Westerveld onderschrijft de aanpak van het college. Liever zagen we nergens windmolens. Maar bij de ‘lusten’ van het elektriciteitsgebruik horen de ‘lasten’ van de situering van installaties voor de opwek van duurzame elektriciteit.

Een, zo mogelijk, nog grotere uitdaging is de verduurzaming van de ruimteverwarming. De gemeente moet hiervoor een plan maken: de warmtevisie. Een startnotitie is dit voorjaar door de gemeenteraad vastgesteld. Eind van dit jaar volgt het definitieve plan. Daarin onder meer de fasering van afschakeling van buurten en wijken van het aardgas en een keuze voor alternatieve warmtebronnen. Maar uiteindelijk voltrekt de transitie van aardgas naar andere warmtebronnen zich  in elk huis of gebouw. Eigenaren zullen moeten investeren. Allereerst in energiebesparing en vervolgens in duurzame verwarmingstechnieken.

Progressief Westerveld begrijpt en ondersteunt in principe deze transitie onder voorbehoud dat, vooraf aan de definitieve besluiten, er een goed participatietraject wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Een motie van Progressief Westerveld en D66 om hiertoe de instelling van een burgerplatform te onderzoeken werd aangenomen. Een belangrijk onderdeel daarvan is financiële steunmogelijkheden voor minder draagkrachtigen.

Bij de behandeling van de RES 1.0 diende de VVD een amendement en een motie in. Het amendement had ten doel om de tekst “Maak de aanleg van collectieve warmteleverende systemen juridisch afdwingbaar” te schrappen. De fractie van D66 had een alternatief amendement aangeboden, waarin deze tekst niet werd geschrapt, maar vervangen door “Onderzoek juridische afdwingbaarheid aanleg collectieve warmteleverende systemen”. Helaas werd het D66-amendement, dat de steun van PW had verworpen, en dat van de VVD aangenomen. 

Een motie van de VVD, die deze partij net als het amendement in alle Drentse gemeenten had ingediend, waarin de RES-afspraken ‘slechts’ worden aangeduid als inspanningsverplichting, werd verworpen door tegenstemmen van PW, DSW, D66 en CDA.