Raad buitenspel door ‘verkruimeling’ Vermilion

Het Canadese mijnbouwbedrijf Vermilion is al jaren aktief in onze omgeving om gas op te sporen en te winnen uit de zogeheten “kleine gasvelden”. Vergeleken bij Groningen gaat het inderdaad om kleinere velden, maar de impact kan evengoed groot zijn. Er kan schade aan natuur en milieu ontstaan, bodemdaling zal plaatsvinden en eventueel kunnen ook bevingen optreden waardoor schade aan gebouwen kan ontstaan. Ook vertraagt nieuwe gaswinning de overgang naar energievormen die het klimaat ontzien.

Vermilion wil vanuit de winlocatie in Wapse een aantal nieuwe velden in het beekdal van de Wapserveense  Aa gaan exploiteren. Hiervoor werd door het ministerie van EZK in november al een ontwerp winningsvergunning en omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Na mondelinge vragen van onze fractie werd hierop een uitgebreide en kritische zienswijze ingediend, waarin de zaken rond  milieu, juridische procedure en schadeafhandeling werden opgevoerd.

Vanaf 10 februari ligt er een tweede omgevingsvergunning vanuit het min. van EZK ter visie. Dit keer om de benodigde kilometers lange boorbuizen te kunnen aanleggen en in gebruik nemen. Het mijnbouwbedrijf denkt door de aanvragen zo versnipperd en in kleine stukjes aan te bieden  geen instemming van de raad nodig te hebben. Men beroept zich hierbij op de zg. kruimelgevallen regeling die oorspronkelijk bedoeld is om ingewikkelde procedures bij hele kleine afwijkingen van het bestemmingsplan te voorkomen.

Progressief Westerveld diende schriftelijke vragen in waarin het college werd aangespoord wederom een zienswijze  in te dienen. Dit keer, naast de natuur- en milieuzorgen,  met name gericht op het dreigend buitenspel zetten van gemeente en  raad door die aanvragen zo te “verkruimelen”: SV Zienswijze Gaswinning

Het college zegde ons toe een goed onderbouwde zienswijze met een dergelijke strekking binnen de gestelde termijn te zullen indienen.
Wat ons betreft laat de raad laat zich niet zomaar buitenspel zetten in het gas dossier.
Een volgend punt van aandacht in dit dossier moet zeker de transparante en adequate schade procedure zijn.