Westerveld op weg naar Global Goals Gemeente

In de raadsvergadering van 9 juli is een motie van Progressief Westerveld aangenomen (met alleen de Partij van de Arbeid tegen), waarin de Raad uitspreekt in beginsel positief te staan ten opzichte van aansluiting door de Gemeente Westerveld bij de Campagne ‘Gemeenten4GlobalGoals’ van de VNG.

De Raad verzoekt het College om nog dit jaar een notitie te presenteren hoe en onder welke voorwaarden daaraan invulling gegeven kan worden ter voorbereiding op een definitief besluit over aansluiting.

Voor Progressief Westerveld is het belangrijk dat er een verbinding wordt gelegd tussen de mondiale vraagstukken, zoals die in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn vastgelegd, en de lokale politiek. Inmiddels zijn rond de 66 gemeenten aangesloten bij deze campagne. Doelstelling van de VNG is om de komende tijd naar tenminste 100 gemeenten te groeien.

De tekst van de motie is hier te vinden.

In de Toelichting op de motie staat het volgende:

De Sustainable Development Goals zijn in 2015 door de lidstaten van de Verenigde Naties aanvaard als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelings-agenda voor de periode 2015 – 2030. Daarmee volgen ze op de Millenium-doelstellingen, die in 2000 waren vastgesteld en golden voor de periode 2000 – 2015. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te operationaliseren. De lidstaten moeten zelf zorgen voor vertaling in nationaal beleid.

Basisinformatie over de SDG’s is te vinden op de website van de Verenigde Naties zelf: https://www.un.org/sustainabledevelopment/

De 17 SDG’s zijn toegankelijk weergegeven op de website van SDG Nederland: https://www.sdgnederland.nl/sdgs/. Daar treft u ook allerlei aanvullende informatie aan over de verschillende SDG’s en de samenwerkingsverbanden, organisaties en groepen in Nederland die zich met de verschillende SDG’s bezig houden.

Om de voortgang te monitoren is in VN-verband een lijst van indicatoren opgesteld: de Sustainable Development Goals Indicators. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in november 2016 een eerste meting uitgevoerd hoe Nederland ervoor staat met de SDG’s. De aanleiding van dit onderzoek was een lijst van voorlopige indicatoren om de diverse subdoelstellingen van de SDGs te monitoren. Het globale beeld dat uit de tot nu toe beschikbare cijfers naar voren komt is dat het op veel terreinen goed gaat met Nederland, maar dat er ook belangrijke zorgpunten zijn.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een campagne gelanceerd onder de naam ‘Gemeenten4GlobalGoals’ met als doel dat zoveel mogelijk gemeenten de Global Goals omarmen als internationaal kader voor een duurzame toekomst. Alle informatie over die VNG Campagne vindt u op de website https://vng.nl/global-goals-gemeenten-sustainable-development-goals-sdg