Westerveld Global Goals Gemeente

Het heeft even geduurd, maar nu is dan toch het besluit gevallen: Westerveld wordt Global Goals Gemeente.

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota in juli 2019 een was motie van Progressief Westerveld, waarin de Raad uitspreekt in beginsel positief te staan ten opzichte van aansluiting door de Gemeente Westerveld bij de Campagne ‘Gemeenten4GlobalGoals’ van de VNG, en het College werd gevraagd daarover een notitie te presenteren, met brede steun aangenomen.

In de notitie, die door het Raad op 7 april werd besproken, werd voorgesteld de gemeente bij de VNG aan te melden als Global Goals gemeente, en de Globale Goals als leidraad te hanteren bij de opstelling van de strategische visie. Het eerste is op zich alleen een papieren handeling, maar het tweede is een belangrijk voornemen. Progressief Westerveld kon dan ook op de raadsavond van 28 april met plezier instemmen met het voorstel.