Lastenverhoging burgers getemperd

10/07/2019

Toen de voorjaarsnota door het College aan de Raad werd toegezonden, was het financiële perspectief voor de gemeente Westerveld, evenals voor heel veel andere gemeenten, problematisch. Door een opeenstapeling van eenmalige tegenvallers en externe factoren kon het College niet anders dan de Raad voor te stellen de OZB weer te verhogen na de verlaging van twee jaar geleden. Ook een relatief sterke verhoging van de Toeristenbelasting leek onvermijdelijk. 

 

Korte tijd voor de behandeling van de Voorjaarsnota in de Raad ontving de gemeente de zogenaamde Meicirculaire van de Rijksoverheid. Doorrekening van de daarin aangegeven cijfers leidde gelukkig tot een wat positiever beeld. Voor een deel is die "meevaller" nodig om de extra kosten van een aantal belangrijke zaken te kunnen opbrengen. Maar op initiatief van Progressief Westerveld werd bij de behandeling van de Voorjaarsnota op 9 juli een door de drie coalitie-partijen ingediende motie aangenomen, waarin het College wordt verzocht om - als 'dit perspectief bij het opstellen van de begroting 2020 niet wezenlijk veranderd is' - bij het opstellen van de begroting 2020 de verhoging van de OZB zodanig te temperen dat de woonlasten met maximaal 25 Euro worden verhoogd zodat de burgers er per saldo deze collegeperiode niet op achteruitgaan'.

 

Samen met het CDA diende Progressief Westerveld een amendement in, waarin ook de verhoging van de Toeristenbelasting werd getemperd. Voorgesteld was om de Toeristenbelasting te verhogen van 1,10 Euro naar 1,50 Euro per persoon per overnachting. Het raadsbreed aangenomen amendement van CDA en PW beperkt dat nu tot een verhoging naar 1,25 Euro per persoon per nacht.

 

Een ander amendement van Progressief Westerveld schrapte de kosten voor een onderzoek naar de N855 ad Euro 35.000 en kende dit bedrag toe aan de bestrijding van de Eikenprocessierups. 

 

En tenslotte werd middels een amendement van Progressief Westerveld voor 2020 de inzet van het college om de uitgaven voor het Sociaal Domein terug te dringen gesteund. Daarvoor zijn ingrijpende maatregelen nodig. Om frictiekosten, onderzoeken en tijdelijke inhuur mogelijk te maken willen we een reserve Herstructurering Sociaal Domein instellen, waarin we jaarlijks € 100.000,-- willen storten. Ter dekking van de extra uitgaven voor Stichting Toeristische Promotie Westerveld (STPW) ten gevolge van de motie van Gemeentebelangen Westerveld verhogen we de uitgaven voor STPW met € 35.000,--. De dekking van deze twee uitgaven wordt gevonden door de raming van de opbrengst bouwleges en vergunningen te verhogen met € 45.000,--. Er blijken meer en grotere bouwaanvragen te zijn. De meeropbrengst 2018 bedroeg € 278.000,-- Een bescheiden verhoging van de raming van de opbrengst lijkt ons daarom verantwoord. Voorts verlagen we de lasten van SSC-ONS. In de voorjaarsrapportage is per abuis geen rekening gehouden met de besparingen die het college op het laatste moment nog heeft gerealiseerd. (niet uitbesteden van inkoop-functie). Hierdoor vallen de lasten € 90.000,-- lager uit.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Eerdere berichten over hetzelfde onderwerp:

Please reload