Glasvezel in Westerveld

Op 29 mei jl. heeft de Gemeenteraad uitgesproken te willen investeren in de aanleg van een glasvezelnet in Westerveld. Ze heeft het college opdracht gegeven een financieringsvoorstel uit te werken voor participatie in Westerveld op Glas (WoG). Snel internet is cruciaal voor de toekomst van Westerveld.
 
De fractie van Progressief Westerveld is (samen met VVD, DSSW en SW) groot voorstander van het continueren van het glasvezelproject in Westerveld.
 
De voortgang leek vooraf twijfelachtig door de weifelende houding van het college over het al dan niet participeren van de gemeente.
 
Waarom is de aanleg van glasvezel zo belangrijk? Internetgebruik zal de komende jaren verder toenemen en de databehoefte zal naar verwachting met 40% per jaar groeien. Faciliteiten hiervoor in het buitengebied zijn nu al ontoereikend. Binnen een aantal jaren zullen deze ook voor de kernen onvoldoende zijn om aan de behoefte te kunnen voldoen. Glasvezel is hiervoor de meest toekomstbestendige oplossing.
 
Voor ondernemers is snel internet bijna een must, maar ook nieuwkomers zullen sneller besluiten zich te vestigen in Westerveld als snel internet beschikbaar is. Uploaden van grote bestanden, hdtv en streamdiensten: het zijn maar enkele voorbeelden waar snel internet nodig is. Maar ook voor onderwijs en zorg zal een stabiele en snelle internetverbinding steeds belangrijker worden.
 
De betrokkenheid van inwoners bij glasvezel bleek ook in de commissievergadering van 23 mei jl.. Veel insprekers hielden een warm pleidooi voor het continueren van WoG. Door het opstellen van een financieringsvoorstel wordt een volgende stap gezet in het glasvezelproject. Wellicht kan komend najaar al begonnen worden met de werkzaamheden. Progressief Westerveld juicht dit van harte toe!

 

10 juni 2016

Op 9 juni werd in Wapserveen een informatieavond van Westerveld op Glas gehouden. Op de drukbezochte avond werd ingegaan op nut en noodzaak van de aanleg van een glasvezelnetwerk.

Onze huidige internetverbinding gaat steeds trager werken. Zeker in de buitengebieden wordt dit als een toenemend probleem ervaren, vooral bij kleine ondernemers. Een glasvezelnetwerk lijkt hiervoor de oplossing. Het past ook in een toekomst waarin meer en meer toepassingen, bv. op gebied van zorg en onderwijs, via internet gaan lopen.Toch is glasvezel niet als nutsvoorziening aangemerkt door de Rijksoverheid. Aanleg wordt overgelaten aan marktpartijen die het vervolgens niet rendabel vinden om buitengebieden aan te sluiten. Om hier toch glasvezel te kunnen aanleggen, zijn landelijk allerlei bewonersinitatieven gestart. In Drenthe ondersteunt de provincie deze initiatieven, maar de realisatie ligt nadrukkelijk in handen van de bewonersorganisaties.

Er is bewust niet gekozen voor bundeling van al deze initiatieven. Juist het benaderen van mogelijk geïnteresseerden werkt beter met een kleinschalige en persoonlijke aanpak. Maar misschien zou er wel van elkaars aanpak geleerd kunnen worden door het uitwisselen van ervaringen: een regietaak op provinciaal niveau?

Westerveld op Glas werft nu actief abonnees voor de start van de eerste fase (Lhee-Wapserveen). Deze abonnees worden voor 51% aandeelhouder van Westerveld op Glas. Financiers vanuit bedrijfsleven nemen de andere helft voor hun rekening. De eventuele uitrol verloopt in fasen, elke fase (ook wel ‘vlek genoemd) kan financieel zelfstandig functioneren. Hiervoor is wel nodig dat voor de eerste fase 70% van de betrokken huishoudens zichzelf committeert. Dit zal in de komende weken duidelijk moeten worden. Als het lukt, kan er in augustus begonnen worden met de aanleg en naar verwachting zal de eerste fase eind 2016 afgerond zijn.