Woonvisie vastgesteld zonder gedegen uitvoeringsplan

In de Raadsvergadering van 17 december werd de Woon-visie 2019 – 2025 vastgesteld met de bijbehorende uit-voeringsagenda. Met de Woonvisie  zelf was volgens Pro-gressief Westerveld niet zo veel mis, maar die uitvoe-ringsagenda kon stukken concreter. 

Daartoe had Georg Kreuzberg twee moties voorbereid. De eerste motie riep het College op een drietal ronde tafel gesprekken te organiseren rondom ‘Tiny Houses’, ouderen die behoefte hebben aan levensloopbestendige woningen, en jonge gezinnen (zie tekst van de motie). De andere motie verzocht het College om de Uitvoeringsagenda te voorzien van een tijdpad en prioritering en deze met de Raad te bespreken.

De eerste motie werd direct verworpen, waarbij Progressief Westerveld slechts de steun kreeg van het CDA. Bij de tweede staakten de stemmen, maar ook deze werd een vergadering later verworpen, met de coalitiefracties tegen.

In het eerder gehouden debatblok op 3 december 2019 zei Georg Kreuzberg namens Progressief Westerveld hetvolgende: “Het stuk heeft een meer ambitieus karakter zonder de realiteit tekort te doen. De focus ligt op kansen. Dit lezen wij in het voorstel vaststelling woonvisie  en wij prijzen het college dat zij kiest voor deze aanpak.” Die ambitie zag hij zeker ook terug in de woonvisie zelf, maar hij was uiterst teleurgesteld in de uitvoeringsagenda. Een concretisering van de inspanningen voor verduurzaming van de woningvoorraad ontbreekt. Met name aangaande energiebesparing, isolatie en zonnepanelen weten wij al lang dat dit altijd lonende ingrepen zijn. Hiervoor hoeven wij niet te wachten op de RES! Graag horen wij van het college welke maatregelen men gaat nemen op deze terreinen. Lees hier de volledige inbreng van Georg Kreuzberg.