De toekomst van de woningbouw

Op de politieke avond van 18 mei j.l. sprak de raad over welke kant we op willen met de woningbouw in Westerveld de komende 10 jaar. Er is landelijk natuurlijk heel veel aandacht voor het oplossen van dat woningtekort, dat door velen geschat wordt op 1 miljoen huizen.

Daar valt heel wat over te zeggen natuurlijk, want veel mensen zoeken een woning in of nabij de grotere steden, en ze zoeken vooral een betaalbare woning. Door allerlei oorzaken, de geliberaliseerde woningmarkt, speculatie en een stagnerende nieuwbouw door diverse crisissen zijn de prijzen geexplodeerd.

Toch heeft dit landelijk tekort ook impact op een landelijke gemeente als Westerveld.  De provincie Drenthe en de Regio Zwolle stellen zich doelen, waarin onze gemeente kan participeren.

Ook in onze gemeente wordt een woningtekort gevoeld, en wel in de sector sociale huur en de goedkopere/starters koopwoning. En in de levensloopbestendige/senioren woningen.

Onze fractie heeft naar voren gebracht dat :

-we een oriëntatie op de regio Zwolle als een positieve toekomstrichting zien
-dat we graag zien dat de gemeente zelf een aktief grondbeleid gaat voeren en zodoende vormgeving en prijsstelling en voor welke doelgroep gebouwd wordt meer in eigen hand heeft
-dat we een uitbreiding van het sociale huursegment willen
-dat we woon-coöperaties van uit bewonersinitiatieven willen stimuleren
-dat we niet zozeer meegaan in de vaak gehoorde slogan “bouwen-bouwen-bouwen”, maar dat we een intelligente aanpak willen, waarbij goed gekeken wordt naar de meest urgente behoeftes en waarbij flexibiliteit en soms ook zelfwerkzaamheid leidend zijn, met o.a. ook aandacht voor de byzondere woonvormen als stralingsvrij bouwen, mantelzorgwoningen , groepswonen, etc.
-dat wij in eerste instantie kijken naar inbreiden van kleinere locaties binnen de bestaande dorpen, waarbij dit dan wel goed in de omgeving ingepast moet worden

Het stuk dat aan de discussie ten grondslag lag, berekende een doelstelling van mogelijk 1000 woningen tot 2030. Daar is nog van alles onzeker in en hier stelden wij uiteraard ook vragen over.
Zo werd een grote vraag verwacht vanuit de bewoners die straks niet meer permanent op een vakantiepark mogen blijven wonen, vanuit de groep arbeidsmigranten en statushouders.
Daar is het laatste woord nog niet over gezegd.  Maar evengoed is het verstandig dat we nu al als raad goed kijken naar het wat en hoe. Hoe groot deze woningbouw doelstelling ook feitelijk uit gaat pakken.