Werkbezoek aan Reestmond

Op 11 oktober bracht een groet groep raadsleden uit Staphorst, Meppel en Westerveld een werkbezoek aan Reestmond, het bedrijf voor de sociale werkvoorziening in deze regio.
Anke Oosterhuis, Wilfred Beets en Michiel van de Kasteelen waren erbij.
 
Voor Progressief Westerveld is Reestmond altijd een belangrijk item geweest op de Westerveldse politieke agenda (zie ook eerdere berichten – hieronder). In de Commissie Sociaal Domein van 13 juni was Michiel van de Kasteelen kritisch over de Jaarstukken van Reestmond, zoals die ter tafel lagen. En in de Raadsvergadering van 25 juni werd op initiatief van Progressief Westerveld de Zienswijze van de gemeenteraad aanzienlijk aangescherpt.
 
Het werkbezoek kwam dan ook op een goed moment. Henry Wullink, de directeur a.i. van Reestmond ontving de raadsleden met een heldere overtuigende presentatie. Na de invoering van de decentralisaties in het Sociaal Domein en van de Participatiewet ontwikkelde Reestmond een nieuwe strategische koers en een daarop gebaseerde ontwikkelagenda. De invoering van de Participatiewet had tot gevolg dat de instroom in de WSW werd beëindigd, maar ook dat voor gemeenten de Sociale Werkvoorziening, zoals Reestmond, niet meer de exclusieve partner was. Daarom werd in de Ontwikkelagenda ingezet op krimp van de organisatie (‘Groen’ naar gemeenten; op termijn verzelfstandiging ‘Metaal’) en op maatwerk bij de uitvoering van de Participatiewet richting gemeenten. Dat alles had en heeft sociale gevolgen voor de medewerkers en financiële gevolgen voor het bedrijf (afname resultaat uit de productie en geen mogelijkheden om de afname van de subsidie te compenseren), en dus ook voor de deelnemende gemeenten.
 
Henry Wullink benadrukte dat er geen enkele sprake (meer) is van een “afbouw” van Reestmond. Integendeel, zijn inzet is er op gericht om de sociale doelstellingen van de Participatiewet en de WSW (en dus ook van het nieuwe ‘Beschut werken’) en daarmee ook het behoud van passend werk voor de Reestmond-medewerkers te borgen: ‘een levensvatbare organisatie ontwikkelen die doelmatig invulling geeft aan sociale doelstellingen, waarbij de focus ligt op ‘doorstroom’, binnen financieel gezonde kaders door efficiënt om te gaan met beschikbare middelen’. Hij wil dat doel bereiken door de bedrijfsprocessen opnieuw in te richten en de organisatie kwalitatief door te ontwikkelen, hetgeen hij in het slot van zijn presentatie verder in meer detail uitwerkte.
 
Na de presentatie werden de raadsleden meegenomen op een rondgang door het bedrijf en maakten zij kennis met de verschillende bedrijfsonderdelen en ook met een aantal medewerkers. Kortom: een uiterst informatieve middag, belangrijk in de beeldvorming, en een goede basis voor de verdere discussies ook in Westerveld over de toekomst van Reestmond.