Weer aandacht gevraagd voor Reestmond

In de Commissie Sociaal Domein van 13 juni vroeg Progressief Westerveld wederom aandacht voor Reestmond, de Sociale Werkvoorziening, die Westerveld deelt met de gemeenten Meppel en Staphorst.
 
Op voorstel van Progressief Westerveld zal de Zienswijze worden aangescherpt en komt deze aan de orde in de Raadsvergadering van 25 juni as.
 
Hierbij de volledige inbreng van Michiel van de Kasteelen in de commissievergadering:
 
Progressief Westerveld heeft de Sociale Werkvoorziening altijd een uiterst belangrijk element gevonden in het geheel aan sociale voorzieningen, die dit land kent. Er zijn en blijven groepen mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, niet in staat om zelfstandig te voorzien in hun levensonderhoud en niet in staat om zelfstandig te bewegen op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd blijft het voor al die mensen essentieel, dat zij in contact met anderen zijn en een bijdrage kunnen geven aan een groter geheel.
 
Progressief Westerveld heeft zich de afgelopen raadsperiode ingezet voor Reestmond en voor de vaste contracten van de sw-medewerkers. Ik wil hier graag in herinnering brengen, hoe Jan Langenkamp en later ook Toos Bierhoff die belangen in deze raad hebben verdedigd.
 
We betrekken bij de behandeling van dit agendapunt ook de brief FNV Lokaal, die als ingekomen stuk op de agenda staat.
 
Als ik de stukken rondom Reestmond doorneem, ben ik niet gerust. Ik zie een bedrijfsvoering, die nog rammelt. De verklaringen voor het tekort in 2017 overtuigen mij maar gedeeltelijk. En ik zie plannen, besluiten en voorgenomen besluiten, waar ik vragen bij heb of vraagtekens bij stel, zeker in de sfeer van voorwaarden en garanties voor de medewerkers. Hoe gaat het werken als de groen-medewerkers bij de gemeenten in dienst treden, hoe is hun begeleiding geregeld en hun inpassing in het geheel van de gemeentelijke organisatie. Hoe moet ik voor me zien, dat het metaalbedrijf wordt ‘verkocht’ aan een marktpartij; wat blijft dan de rol van Reestmond, hoe is ook hier de begeleiding geregeld.
Deze zaken komen in de concept-Zienswijze m.i. te beperkt aan bod. Ik wil graag voorstellen Reestmond te agenderen op de eerstvolgende raadsvergadering en ik wil een aantal voorstellen ontwikkelen om de komende dagen – samen met anderen – de concept-Zienswijze verder in te vullen en aan te scherpen.