Invoering van een Kindpakket

Bij monde van Jelle de Haas van Gemeentebelangen, mede namens Progressief Westerveld en de beide andere niet-Coalitie partijen, werd tijdens de Raadsvergadering van 15 december een “Motie vreemd” ingediend over het invoeren en realiseren van een Kindpakket. Uitgangspunt van de motie was het rapport van de Kinderombudsman van 2013 “Kinderen in armoede”. Deze was van mening dat gemeenten zich meer zouden moeten inzetten voor hulp, die rechtstreeks en direct ten goede komt aan de sociale, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Er zijn gemeenten die dat vorm hebben gegeven in een zogeheten ‘Kindpakket’. De Kinderombudsman heeft inmiddels een ‘Handreiking aan Nederlandse gemeenten voor effectief kindgericht armoedebeleid’ ontwikkeld. De motie geeft het College opdracht het Kindpakket deel te laten uitmaken van het armoedebeleid van de gemeente Westerveld. Jelle de Haas gaf daarbij voorbeelden van gemeenten, zoals Amsterdam, maar ook Meppel, die dit al in de praktijk brengen. Amsterdam bijvoorbeeld heeft een ‘pas’ geïntroduceerd die door kinderen voor vele doeleinden (sport, cultuur etc.) gebruikt kan worden.
 
Het College van B&W gaf aan de motie overbodig te vinden, omdat ze veel zaken al doen. Ook was hij bang voor ambtelijke overbelasting bij invoering. Hij wilde wel toezeggen nog eens goed op een rij te zetten wat er op dit terrein al gebeurt. College-partijen PvdA, maar ook VVD, reageerden niet negatief op de sympathieke toon van de motie, maar wilden wel de wethouder de gelegenheid geven zijn verhaal hierbij verder vorm te geven. Daarop besloten de indieners de motie aan te houden tot maart.
Continue Reading