Behandeling WVA-claim Reestmond Academy

In de commissievergadering Sociaal Domein van 17 januari jl. stelde Progressief Westerveld de procesevaluatie Reestmond-academy aan de orde. PW is namelijk van mening dat dit onderwerp te belangrijk is om alleen ter kennisgeving te worden aangenomen.
 
Het gaat hier om een opleidingstraject voor medewerkers van Reestmond. Als er aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, kunnen opleidingskosten verminderd belastingplichtig zijn. De Reestmond-academy bleek achteraf niet onder deze voorwaarden te voldoen. De Belastingdienst confronteerde Reestmond hierna met een forse naheffing, een zgn. WVA-claim. Deze naheffing van zes ton is door de gemeenten bijgepast.
 
Hierop heeft het Dagelijks Bestuur (DB) op nadrukkelijk verzoek van Progressief Westerveld een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken rond de Reestmond-academy. In het eindrapport bleek dat er fundamentele hiaten in het projectmanagement te zijn geweest. Mogelijk een van de redenen voor het ontslag van de directeur van Reestmond. Het Algemeen Bestuur van Reestmond stelde dat het dossier hiermee gesloten kon worden.
 
Progressief Westerveld is echter van mening dat nadrukkelijk lessen voor de toekomst getrokken moeten worden. Alleen zo kunnen dergelijke misstanden voorkomen worden. De fractie diende hiertoe een aantal vragen in. De beantwoording van deze vragen leidde tot het agenderen van het onderwerp op de commissie-agenda. Fractievoorzitter Langenkamp heeft hier de PW-inbreng naar voren gebracht. In een reactie beaamde de wethouder dat DB en Algemeen Bestuur hebben gefaald in dit dossier. Zij hadden actiever moeten sturen en meer toezicht moeten houden.
 
Progressief Westerveld blijft van mening dat de aanbevelingen uit het rapport zouden moeten vastgelegd in een raadsuitspraak. De vraag aan het college is of zij bereid is deze aanbevelingen in een raadsvoorstel te verwerken. Wordt vervolgd!