Amendement kaderbrief Reestmond

Op initiatief van de fractie van Progressief Westerveld heeft de raad dinsdag 28 februari gesproken over de kaderbrief 2018 Reestmond. In deze kaderbrief verwoordt de directie van Reestmond haar beleidsvoornemens voor het komende jaar. Hierin wordt het uittreden van De Wolden per 1 januari 2018 als actueel thema bestempeld. De fractie van Progressief Westerveld was mening dat deze zinssnede enige aanscherping verdiende.
 
Via een amendement, gesteund door andere fracties, is verzocht om een aanvulling op te nemen over het in vaste dienst nemen van medewerkers. Het uittreden van De Wolden geeft ruimte om op dit onderwerp meer stelling te nemen. Het in vaste dienst nemen van medewerkers kan dan ook als uitgangspunt dienen voor de nieuwe begroting. Bovendien kan het Dagelijks Bestuur hiermee uitvoering geven aan moties met deze strekking door de raden van Westerveld, Meppel en Staphorst. De kaderbrief leent zich uitstekend voor. Hierin kan bij uitstek vroegtijdig geanticipeerd worden op beleid voor de begroting.
 
De raad nam het amendement unaniem aan. Ook beide betrokken wethouders Smidt en Geertsema onderschreven het amendement van harte. Wethouder Smidt kon hier nog aan toevoegen dat de directie van Reestmond momenteel kijkt naar een geschikt inkoopmodel om de vaste dienstverbanden in te vullen. Een voorstel hierover is naar verwachting komende maand beschikbaar.
 
Kortom, de vaste dienstverbanden lijken weer een stap dichterbij!