Intrekken Spreidingswet zou desastreus zijn

In het Hoofdlijnenakkoord zet het nieuwe kabinet zet op forse inperking van de immigratie, met name door een zeer streng toelatingsregime voor asielzoekers. Het nieuwe kabinet wil daartoe o.a. een tijdelijke asielcrisiswet uitroepen, een asielbeslisstop invoeren, het tweestatusstelsel opnieuw invoeren en het recht op opvang gedifferentieerd versoberen. De spreidingswet wordt ingetrokken en er komt een verbod op het verlenen van voorrang aan statushouders op de sociale huurmarkt.

Met name de intrekking van de Spreidingswet zou desastreus zijn en het einde betekenen van de onderlinge solidariteit van Nederlandse gemeenten. Progressief Westerveld diende daarom met drie andere partijen een Motie in in de raadsvergadering van 28 mei met devolgende inhoud:

De raad van de gemeente Westerveld, in vergadering bijeen op 28 mei 2024;
Overwegende dat
• In de raadsvergadering van 19 december 2023 met unanimiteit een motie is
aangenomen, waarin steun wordt uitgesproken voor de verschillende publieke
oproepen van bestuurders in de provincie Groningen en Drenthe richting andere
bestuurders van alle bestuurslagen om de situatie in Ter Apel blijvend te
verlichten;
• En waarin een dringende oproep wordt gedaan aan alle gemeenteraden in
Nederland om, net als de Groninger en Drentse gemeenten, hun
verantwoordelijkheid te nemen in het humaan opvangen van ontheemden en
asielzoekers;
Tevens overwegende dat
• De beide kamers der Staten Generaal op 10 oktober 2023, resp. 23 januari 2024
hebben ingestemd met de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken
asielopvangvoorzieningen (Spreidingswet), welke op 1 februari 2024 in werking is
getreden;
Constaterende dat
• Het Hoofdlijnenakkoord van de vier formerende partijen uitspreekt dat
voornoemde Spreidingswet zal worden ingetrokken;
• De Vereniging Nederlandse Gemeenten in het onderdeel Asiel en Migratie van
haar reactie op het Hoofdlijnenakkoord stelt dat ‘het intrekken van de
Spreidingswet een onwenselijke stap is’;
➢ Spreekt steun uit voor voornoemde reactie van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten;
➢ Roept de formerende partijen op de intrekking van de Spreidingswet niet door te zetten;
➢ En verzoekt het College deze standpunten ter kennis te brengen van de
formerende partijen, alsmede van de Commissaris van de Koning in Drenthe en
(de raden van) de andere Drentse gemeenten;

En gaat over tot de orde van de dag.
Aldus besloten in de vergadering van 28 mei 2024

Deze motie werd bijna raadsbreed aangenomen. Alleen de fractie van Gemeentebelangen stemde tegen.