Samenwerking met de PvdA Westerveld

Progressief Westerveld en de Partij van de Arbeid Westerveld werken samen: in de campagne, in de gemeenteraad (nu en in devolgende periode) en bij de komende college-onderhandelingen. Zij doen dat op basis van een grote programmatische overeenstemming. Dit heeft de ALV van Progressief Westerveld op 2 februari besloten. De PvdA had dat besluit al eerder ook genomen.

Gezamenlijke uitgangspunten Progressief Westerveld en Partij van de Arbeid

 1. Westerveld is één van de mooiste plaatsen om te wonen en dat willen we graag zo houden. Dat wil niet zeggen dat er niets mag veranderen. Wel willen we dat veranderingen de sterke punten van onze gemeente versterken. Zo behouden en verbeteren we de natuur, het welzijn en de gezondheid van onze inwoners.
 2. De landbouw zal circulair/biologisch moeten gaan werken, om de natuurwaarden en de biodiversiteit te laten toenemen. We willen dat de gemeente de boeren in de overgang naar natuurinclusieve of circulaire landbouw actief terzijde staat. Wij streven naar een gifvrije landbouw in 2030. Op weg daarnaartoe willen we bewoners en natuur door zonering beschermen tegen hinder en overlast van de landbouw.
 3. Het Westerveldse bedrijfsleven moet verduurzamen, dat ondersteunen we door een Westervelds ondernemersloket voor verduurzaming. Het nieuwe landschapspark, waar onze nationale parken deel van uit gaan maken, biedt kansen voor verduurzaming en uitbreiding van de recreatiesector, zonder de natuur te beschadigen. Het landschapspark biedt ook ruimte voor duurzaam werkende boeren, zij kunnen betrokken worden bij beheer en onderhoud van natuur.
 4. Leegkomende gebouwen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Dat kan door ze te verbouwen tot woningen of door ze geschikt te maken voor kleine bedrijven.
 5. We zien liever een paar grote windmolens langs de snelweg dan zonneparken in ons landschap. We willen meer zonnepanelen op agrarische schuren, stallen en bedrijfsgebouwen. Waar mogelijk kunnen kleine windmolens bij gebouwen worden geplaatst.
 6. Voor recreatie en horeca zijn onze natuur en cultuur twee grote troeven. Onze verblijfsrecreatie biedt veel arrangementen op die gebieden aan. Samen met ondernemers, mensen uit de cultuursector en dorpshuizen streven we naar een nog bruisender Westerveld, ook buiten het zomerseizoen.
 7. We willen meer betaalbare huur- en koopwoningen bouwen, met name voor starters. Verder steunen we woningbouwprojecten van en voor ouderen. We willen dat de gemeente woningen zelf gaat toewijzen, zodat mensen met een sociale of economische binding meer kans krijgen op een woning. We willen een zelfbewoningsplicht invoeren om speculatie met woningen te voorkomen. We willen ons volop inzetten op het zo snel mogelijk verduurzamen van alle woningen in Westerveld en ondersteunen bewonersinitiatieven op dit vlak.
 8. In samenwerking met scholen en werkgevers willen we het onderwijs in technische beroepen, zorg en onderwijs aantrekkelijker maken door leerlingen aan een stageplaats en een baan helpen.
 9. We willen de sociaal culturele infrastructuur in stand houden en vinden dorpshuizen en bibliotheken belangrijke schakels daarin. De gemeente ondersteunt bibliotheken en het Taalpunt in hun strijd tegen laaggeletterdheid. We willen jongeren meer in aanraking brengen met culturele activiteiten.
 10. Sport is belangrijk voor het welzijn en de gezondheid van onze inwoners. We stimuleren een breed aanbod en zorgen ervoor dat sport en bewegen voor iedereen betaalbaar is. We willen voldoende goede accommodaties en steunen clubs die willen samengaan. We vinden dat de beweegcoaches hun werk moeten blijven doen en ondersteunen hun streven om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen.
 11. Wij willen vrijwilligers en mantelzorgers, die zoveel tijd steken in het leefbaar houden van onze samenleving, actief ondersteunen.
 12. We vinden dat mensen met een beperking waar nodig ondersteund moeten worden en willen ons inspannen voor het zoeken naar geschikte werkplekken, ook bij de gemeente zelf.
 13. We streven naar goede zorg voor een redelijke prijs. We willen de dagelijkse zorg dichtbij bieden en de gebruikers meer betrekken bij het bepalen van het aanbod in de zorg. De kwaliteit van de zorg moet regelmatig getoetst worden op effectiviteit en tevredenheid van de gebruikers.
 14. We staan voor een effectief armoedebeleid. Vroegtijdige signalering van schulden, snelle schuldsanering, regelingen voor deelname aan sport en cultuur, een ruimhartig minimabeleid en steun voor organisaties die tijdelijke hulp bieden, zoals Kledingbank en Voedselbank, zijn daarbij onze uitgangspunten.
 15. We verzetten ons tegen gasboringen in Westerveld.
 16. Kunst en cultuur raakt, verbindt, verheft, ontspant, vermaakt en biedt ook stof tot nadenken. We steunen de musea in onze gemeente, net als theater-, kunst- en muziekactiviteiten. We hechten aan een zorgvuldige omgang et de (archeologische) monumenten in onze gemeente. We brengen jongeren meer in contact met kunst en cultuur.