Vragen over omleidingsroutes OV

Schriftelijke Vragen:

De fractie van Progressief Westerveld hecht grote waarde aan de aanwezigheid van Openbaar Vervoer in de Gemeente Westerveld, aangevuld door Publiek Vervoer, gedeeld particulier vervoer en een zo duurzaam mogelijk gebruik van eigen vervoer. Wij constateren dat het Openbaar Vervoer in onze regio onder druk staat; en doordat routes en frequentie, met name in weekenden en op avonden, beperkt zijn, kiezen inwoners al snel voor eigen vervoer boven Openbaar Vervoer.
Wij beseffen terdege dat werkzaamheden in de openbare ruimte, met name aan wegen, noodzakelijk zijn in verband met de staat van onderhoud van het wegennet en met de door de raad zelf gewenste verbeteringen en verfraaiingen in de dorpskernen. Daarnaast is het eveneens van belang dat de openbare ruimte gebruikt kan worden voor evenementen en activiteiten, die het culturele leven bevorderen en die toerisme aantrekken.
Wij realiseren ons dat zowel werkzaamheden als evenementen toeleidend en doorgaand verkeer langs bepaalde routes tijdelijk zullen hinderen, en dat dat ook geldt voor routes van het Openbaar Vervoer, maar wij zijn van mening dat de hinder voor buspassagiers daarbij zoveel als maar mogelijk moet worden beperkt.

Twee voorbeelden:
Wij constateren dat bus 20 (Meppel – Assen vv) door de werkzaamheden aan het Piet Soerplein in Havelte een zeer ruime omleiding hanteert, zodat de haltes Centrum Havelte, Brink Havelte en Havelterbrug Havelte tijdelijk zijn opgeheven.
Wij constateren dat bus 35 (Steenwijk – Beilen vv) door de werkzaamheden aan de Molenweg in Dwingeloo een omleidingsroute hanteert, zodat de haltes Nijstad Dwingeloo en Lhee 5 en Lhee 76 in Lhee tijdelijk zijn opgeheven.

Navraag heeft ons geleerd dat het OV-Bureau Groningen Drenthe en het busbedrijf QBuzz ervan uitgaan dat werkzaamheden en evenementen in een zo vroeg mogelijk stadium door de gemeente aan hen worden
gecommuniceerd en dat in overleg tussen gemeente en OV-Bureau, cq de vervoerder, de overlast voor de busreiziger zo beperkt mogelijk wordt gehouden zowel in tijd als in afstand; en dat er in de communicatie
vanuit en met de gemeente Westerveld ruimte is voor verbetering.

Wij vragen
1. Of het College het eens is met de wenselijkheid van het zo beperkt mogelijk houden van hinder voor gebruikers van het Openbaar Vervoer in Westerveld bij werkzaamheden en evenementen;
2. Of het College bereid is na te gaan hoe de communicatie vanuit de gemeente met de vervoerders kan worden vervroegd en verbeterd, en hoe in het overleg met vervoerders de belangen van de gebruikers
van het Openbaar Vervoer beter kunnen worden gewaarborgd;
3. En of het College bereid is alsnog op korte termijn met QBuzz in overleg te gaan om te bezien of de omleidingen in de geschetste vorm bij Havelte en Dwingeloo-Lhee noodzakelijk zijn, zodat daarin nog
aanpassingen gedaan kunnen worden?