Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan 20-30

Elke gemeente wordt geacht te beschikken over een samenhangend verkeers- en vervoersbe-leid. Het huidige Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) loopt dit jaar af, dus tijd voor een nieuw 10-jaren plan voor de periode 2020 – 2030.

In de aanloopfase naar dit nieuwe plan werd een consultatieronde gehouden met dorpsbelangen en stakeholders. Vervolgens werd de Raad in de besluitvorming betrokken door middel van een (zeer beperkte) informatieronde op 7 januari, een debatronde op 4 februari en de besluitvorming op 10 maart. Daarbij werd de Raad geacht de Speerpunten voor de komende 10 jaar vast te leggen: een belangrijk ‘kaderstellend’ moment, zou je zeggen.

Voor Progressief Westerveld waren een aantal onderwerpen belangrijk. Allereerst de discussie over de maximum-snelheden. Een positief aspect van het plan was het uitgangspunt dat slechts op een zeer beperkt aantal Provinciale wegen een snelheid van 80 km.p.u. geldt. Zo wordt de Provinciale weg N855 tussen Dieverbrug en Nijensleek eenduidiger ingericht als een 60 km p.u. weg. Maar zowel de wethouder als de andere raadsfracties wilden niet aan het benoemen van de optie om ook buiten de bebouwde kom een lagere snelheid dan 60 km p.u. mogelijk te maken. En dat terwijl er ook daar weggedeelten zijn, waarop dat noodzakelijk zou zijn vanwege de verkeersveiligheid. 

Daarnaast wilde Progressief Westerveld dat er nu echt een einde komt aan het steeds weer benoemen van een ‘rondweg’ ter vervanging van of aanvulling op de huidige N855. Geen enkele fractie wil dat, maar het College blijft de optie steeds weer in allerlei stukken opnemen.

Het instellen van voorrang voor fietsers op rotondes wilde het College eveneens niet nu doorvoeren, omdat daarover nog een ‘Drentse discussie’ gaande is. Wel werd ingestemd met voorrang voor fietsers langs de N855 bij zijwegen.

Voorts stelde Progressief Westerveld voor om extra aandacht te besteden aan de toegankelijkheid voor personen met een handicap. Ook werd een nieuwe paragraaf voorgesteld rondom aansluiting bij de Green Deal Duurzaam GWW om zo duurzaamheid een integraal onderdeel te maken van alle fasen van aanleg, beheer en onderhoud van wegen en infrastructuur.

En tenslotte wilde Progressief Westerveld veel meer gerichte aandacht voor Openbaar Vervoer (dat door de recente wijzigingen in de dienstregeling en routes nog weer in kwaliteit is afgenomen), Publiek Vervoer (voor specifieke doelgroepen) en gedeeld particulier vervoer (werk maken van de afspraken tussen de 20 grootste plattelandsgemeenten – waaronder Westerveld – met de Minister over de bevordering van autodelen)

Maar al deze voorstellen konden niet op enige daadwerkelijke belangstelling rekenen in de raad; men vond het prima zoals het was. Toen duidelijk werd dat de amendementen van Progressief Westerveld  allemaal zouden worden verworpen, koos de fractie ervoor deze in te trekken en tegen de Speerpunten GVVP te stemmen, niet omdat het een slecht stuk was, maar omdat het veel beter had gekund.