Integraal Veiligheidsplan voor Westerveld

30-05-2023

Op de 30 mei werd het Integraal Veiligheidsplan voor Westerveld door de Raad vastgesteld.

09-05-2023

Namens Progressief Westerveld had fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen een compliment voor de Veiligheidsanalyse, die de basis vormde voor het Veiligheidsplan. Hij was echter “licht teleurgesteld door het Integraal Veiligheidsplan zelf”. Het stuk had alle kenmerken van een haastklus. Zo was bij het ‘kopiëren en plakken’ een aantal keren ‘Midden Drenthe’ niet vervangen door ‘Westerveld’….

Progressief Westerveld vond het jammer dat de groep gemeenten, die tezamen dit Integraal Veiligheidsplan hadden opgesteld, niet samenviel met de groep gemeenten van de basiseenheid Zuidwest Drenthe. ‘Waarom hebben De Wolden en Hoogeveen hier niet aan mee gedaan?’, zo vroeg van de Kasteelen zich af, ‘Je zou je hebben kunnen voorstellen, dat de reeks beleidsdocumenten de indeling volgt van Landelijk via de 10 politieregio’s naar de basiseenheden. Dat maakt de doorvertaling van landelijk beleid naar regionale prioritering naar de uitvoering per basiseenheid ook inzichtelijker. En binnen het Veiligheidsplan, dat dus kennelijk samen met Meppel en Midden Drenthe is ingericht, is het niet helemaal helder wat geldt voor de drie en wat alleen voor Westerveld. Dat maakt het lezen en waarderen lastig.’

Over de Veiligheidsanalyse zei hij: ‘Natuurlijk zou je een hele avond kunnen besteden aan de details van genoemde Veiligheidsanalyse, want er worden veel vragen beantwoord, maar het stuk roept ook weer veel vragen op. Ik ga niet naar dat detailniveau. Wel constateer ik ook hier dat de directe doorvertaling van de analyse naar de beleidsvoornemens mij niet altijd helder is. Dat vonden overigens bijna alle andere fracties ook.

Twee elementen uit de landelijke beleidsagenda werden door Progressief Westerveld node gemist: aanpak milieucriminaliteit (met name de samenhang en samenwerking tussen een ieder die daarbij betrokken is. En de aanpak seksueel geweld.

Progressief Westerveld sloot zich aan bij het verzoek om een thema avond over ‘Jeugd en veiligheid’. Daarnaast deelde de fractie de vragen van met name de VVD-fractie op het punt van ondermijning als ook op punt van de capaciteit, zowel bij de politie zelf, de overige handhaving en de ambtelijke organisatie.