Motie Regenbooggemeente

Mede op initiatief van Progressief Westerveld naam de Gemeenteraad de volgende motie aan, ondertekend door zes van de zeven raadsfracties: 

Motie

De raad van de gemeente Westerveld, in vergadering bijeen op 25 oktober 2016,

Constaterende dat,

·        hoewel Nederland internationaal gezien voorop loopt als het gaat om de sociale acceptatie van homoseksualiteit en transgenders (LHBT), de acceptatie op lokaal niveau behoorlijk kan verschillen in aard en omvang;

·        elke provincie in Nederland mede verantwoordelijk is en daarom zorg draagt voor onder meer gelijke behandeling, sociale samenhang, veiligheid, leefbaarheid en maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners;

·        Drentse LHBT-inwoners daarmee ook recht hebben op veiligheid, op een eerlijke kans op participatie en een gelijkwaardige behandeling;

·        er ook in Drenthe in de afgelopen maanden sprake is geweest van intimidatie, geweldsincidenten en uitingen van vijandigheid;

·        de daarmee gepaard gaande gevoelens van onveiligheid bij veel LHBT-inwoners zijn versterkt of toegenomen;

·        het onacceptabel is dat LHBT-inwoners op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport en in hun eigen sociale kring niet (meer) durven uitkomen voor hun identiteit;

·        samen met gemeenten, en relevante maatschappelijke organisaties een impuls moet worden gegeven aan het stimuleren van LHBT-emancipatie- en acceptatiebeleid;

·        de Provinciale Nota Sociaal Beleid zich richt op inwoners van Drenthe in een kwetsbare positie en een verbinding legt met de kerntaken om de leefbaarheid te versterken;

·        de provincie zich in de vergadering van 6 juli 2016 heeft uitgeroepen tot Regenboogprovincie;

·        zij de Drentse gemeenten daarmee opriep om zich aan te sluiten bij het landelijk project Regenboogsteden; spreekt uit dat: Westerveld een Regenbooggemeente is; en roept het college op: zich aan te sluiten bij het project Regenboogsteden;

·        om een impuls te geven aan sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBT’s in Drenthe en in de gemeente Westerveld in het bijzonder;

·        om zich in te zetten om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT-inwoners verder te bevorderen en dit te vertalen naar doelstellingen en een aanpak in samenspraak met het Meldpunt Discriminatie Drenthe, COC en betrokken partners;

om met het Meldpunt Discriminatie Bureau Drenthe te kijken naar de aard en omvang van discriminatie jegens de LHBT’s in Drenthe en Westerveld en om ontwikkelingen te kunnen volgen en de sociale acceptatie te monitoren en PS daarover regelmatig te informeren.en gaat over tot de orde van de dag. 

Aldus besloten in de vergadering van 25 oktober 2016