Speciaal dossier Westerveld Global Goals gemeente

Westerveld Global Goals Gemeente

28 april 2020

Het heeft even geduurd, maar nu is dan toch het besluit gevallen: Westerveld wordt Global Goals Gemeente.

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota in juli 2019 een was motie van Progressief Westerveld, waarin de Raad uitspreekt in beginsel positief te staan ten opzichte van aansluiting door de Gemeente Westerveld bij de Campagne ‘Gemeenten4GlobalGoals’ van de VNG, en het College werd gevraagd daarover een notitie te presenteren, met brede steun aangenomen.

In de notitie, die door het Raad op 7 april werd besproken, werd voorgesteld de gemeente bij de VNG aan te melden als Global Goals gemeente, en de Globale Goals als leidraad te hanteren bij de opstelling van de strategische visie. Het eerste is op zich alleen een papieren handeling, maar het tweede is een belangrijk voornemen. Progressief Westerveld kon dan ook op de raadsavond van 28 april met plezier instemmen met het voorstel. 

Westerveld op weg naar Global Goals Gemeente

10 juli 2019

In de raadsvergadering van 9 juli is een motie van Progressief Westerveld aangenomen (met alleen de Partij van de Arbeid tegen), waarin de Raad uitspreekt in beginsel positief te staan ten opzichte van aansluiting door de Gemeente Westerveld bij de Campagne ‘Gemeenten4GlobalGoals’ van de VNG.

De Raad verzoekt het College om nog dit jaar een notitie te presenteren hoe en onder welke voorwaarden daaraan invulling gegeven kan worden ter voorbereiding op een definitief besluit over aansluiting.

Voor Progressief Westerveld is het belangrijk dat er een verbinding wordt gelegd tussen de mondiale vraagstukken, zoals die in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn vastgelegd, en de lokale politiek. Inmiddels zijn rond de 66 gemeenten aangesloten bij deze campagne. Doelstelling van de VNG is om de komende tijd naar tenminste 100 gemeenten te groeien.

De tekst van de motie is hier te vinden.

 

In de Toelichting op de motie staat het volgende:

De Sustainable Development Goals zijn in 2015 door de lidstaten van de Verenigde Naties aanvaard als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelings-agenda voor de periode 2015 – 2030. Daarmee volgen ze op de Millenium-doelstellingen, die in 2000 waren vastgesteld en golden voor de periode 2000 – 2015. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te operationaliseren. De lidstaten moeten zelf zorgen voor vertaling in nationaal beleid.

Basisinformatie over de SDG’s is te vinden op de website van de Verenigde Naties zelf: https://www.un.org/sustainabledevelopment/

De 17 SDG’s zijn toegankelijk weergegeven op de website van SDG Nederland: https://www.sdgnederland.nl/sdgs/. Daar treft u ook allerlei aanvullende informatie aan over de verschillende SDG’s en de samenwerkingsverbanden, organisaties en groepen in Nederland die zich met de verschillende SDG’s bezig houden.

Om de voortgang te monitoren is in VN-verband een lijst van indicatoren opgesteld: de Sustainable Development Goals Indicators. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in november 2016 een eerste meting uitgevoerd hoe Nederland ervoor staat met de SDG’s. De aanleiding van dit onderzoek was een lijst van voorlopige indicatoren om de diverse subdoelstellingen van de SDGs te monitoren. Het globale beeld dat uit de tot nu toe beschikbare cijfers naar voren komt is dat het op veel terreinen goed gaat met Nederland, maar dat er ook belangrijke zorgpunten zijn.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een campagne gelanceerd onder de naam ‘Gemeenten4GlobalGoals’ met als doel dat zoveel mogelijk gemeenten de Global Goals omarmen als internationaal kader voor een duurzame toekomst. Alle informatie over die VNG Campagne vindt u op de website https://vng.nl/global-goals-gemeenten-sustainable-development-goals-sdg

Lokale uitdagingen bij duurzame productie en consumptie / Column Michiel van de Kasteelen voor One World

18 december 2018

De Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties bevordert de doelstellingen van de VN, waaronder ook de SDGs. Elke maand licht een bestuurslid een van de doelen uit.

Deze maand: een blog van Michiel van de Kasteelen over duurzame consumptie- en productiepatronen (SDG 12) en hoe die zich uiten in ‘zijn’ gemeente Westerveld.

 

Westerveld, Drenthe,….

 

In Zuidwest-Drenthe ligt Westerveld: met rond de 19.000 inwoners, een oppervlak van 283 km2, grote en belangrijke natuurgebieden, een economie afhankelijk van toerisme en landbouw en een wat oudere bevolking in zo’n twintig kernen van verschillende omvang. De sociale cohesie is groot. Maar er zijn een aantal vraagstukken die de cohesie testen en uitdagen, zoals het gifgebruik in de landbouw, de afvalscheiding en de toegankelijkheid van natuurgebieden. De gemeenteraad van zeventien leden probeert – met de samenleving – die uitdaging aan te gaan.

 

Daarmee geven we een Westerveldse invulling aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (ofwel Sustainable Development Goals, de SDGs), die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld. In dit geval hebben we het over SDG 12: Duurzame consumptie- en productiepatronen.

SDG's centraal stellen / Column Michiel van de Kasteelen

7 oktober 2018

In september van het jaar 2000 ondertekenden 189 wereldleiders in Rio de Janeiro de United Nations Millenium Declaration, waarin 8 concrete doelstellingen waren opgenomen, die voor 2015 bereikt dienden te zijn. Je zou kunnen denken: weer een papieren verklaring, waar niets van terecht komt. Maar dat is in dit geval een groot misverstand. Van 2000 tot 2015 is hard gewerkt aan het bereiken van deze doelstellingen, en dat is verbazingwekkend goed gelukt!

De doelen concentreerden zich sterk op de ontwikkelingslanden: action by the South, financed by the North. En inderdaad op vele Milleniumdoelen is grote vooruitgang geboekt, stelt ook dit artikel op De Correspondent.

Vanaf 2012 werd in VN-verband gewerkt aan de follow up op de Milleniumdoelen; en in augustus 2015 stelden 193 wereldleiders de Duurzame Ontwikkelingsdoelen vast (Sustainable Development Goals, SDG's). Het zijn 17 doelen, op meer terreinen dan de Milleniumdoelen, gericht op alle landen in de wereld. Ze gaan niet alleen over ontwikkeling, maar ook over duurzaamheid. En ze zijn ambitieuzer; ze gaan door waar de Milleniumdoelen ophielden. De nieuwe ontwikkelingsagenda geldt voor alle landen, en is niet alleen ‘hulp’ van rijke landen aan arme landen. Ze hebben aandacht voor mensenrechten, economische groei, vrede en veiligheid, en klimaat. In 2000, bij de start van de millenniumdoelen, had niemand het daarover. Op de website van SDG Nederland staan alle Duurzame Ontwikkelingsdoelen op een rij.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.