Bijeenroepen speciale Corona-raad

Het coronavirus heeft voor de grootste crisis in Neder-land gezorgd sinds de tweede wereldoorlog.
Tienduizenden Nederlanders zijn besmet, duizenden zijn overleden. Het virus en de maatregelen die ge-
troffen zijn om het coronavirus in te dammen laten diepe sporen na.

Er is dringend behoefte aan een overzicht van de stand van zaken in onze gemeente. Wat zijn de 
financiële gevolgen voor inwoners, bedrijven, instel-lingen en verenigingen? Wat zijn de gevolgen van de
stilstand in hulpverlening voor de gezondheid van onze inwoners? Wat zijn de gevolgen voor ouderen die zelfstandig wonen en plotsklaps sociale verbanden, thuishulp en activiteiten hebben zien wegvallen? Wat heeft het wegvallen van bezoek en dagopvang voor
effecten op het welzijn van inwoners met een beperking?

Om inzicht te krijgen in de problematiek én om ideeën te ontwikkelen die Westerveld helpen om beter uit de crisis te raken, stelde Progressief Westerveld voor een speciale raadvergadering bijeen te roepen. De vergadering zou twee onderscheiden blokken kennen. Eerst een blok met het in kaart brengen van de problemen. Inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen wordt gevraagd om aan te geven tegen welke problemen zij aangelopen zijn of nog tegenaan lopen. Het tweede blok zou dan  bestaan uit het bespreken van de mogelijke oplossingen en maatregelen die de crisis helpen verzachten.

Zie hier de tekst van de motie.

Maar waar het College bij monde van burgemeester Rikus Jager in de richting van het voorstel mee wilde denken, waren de andere raadsfracties uiterst negatief, omdat zij dachten er kritiek op het College in te zien. Woordvoerder Hans de la Mar besloot daarom de motie aan te houden tot een beter moment.