Collegebreuk: een kort overzicht

02/09/2019

Voor de geschiedenis hierbij een kort overzicht van de gebeurtenissen die geleid hebben tot het opzeggen van het vertrouwen door de fractie van Progressief Westerveld in het college.

 

Nadat Wilfried de Jong ontslag had genomen als wethouder, heeft Progressief Westerveld een wethouders commissie in het leven geroepen die een nieuwe kandidaat zou voordragen. Michiel van de Kasteelen heeft als fractievoorzitter vervolgens overleg gehad met de fractievoorzitters van DSSW-SW en Gemeentebelangen. Samen is afgesproken om op 27 augustus een extra raadsvergadering te houden waarin onze kandidaat benoemd zou worden als wethouder. Die vergadering is ingediend en door de burgemeester uitgeschreven.

 

Vrijwel alle fractieleden zijn vervolgens op vakantie gegaan in de veronderstelling dat de opvolgingsprocedure geregeld was. Niets bleek minder waar: vanaf dat moment begon het grote traineren door onze collegepartners.

Nadat de afspraak voor de raadsvergadering was gemaakt, werd er gezegd dat er eerst een gesprek tussen Michiel van de Kasteelen en de twee zittende wethouders moest plaatsvinden. Dat is gebeurd en leek niet tot problemen te leiden.

Daarna kwam de eis dat er eerst een gesprek tussen de drie partijvoorzitters moest plaatsvinden. Ook dat gesprek heeft plaatsgevonden en ook dat leek niet tot grote problemen te leiden. Vervolgens wordt, door DSSW-SW en GB, in een persbericht om uitstel van de vergadering gevraagd omdat eerst de voltallige fracties en de (beoogde) collegeleden na de vakanties met elkaar in gesprek moesten.

Als klap op de vuurpijl wordt er daarna weer aangekondigd dat er in een persbericht gemeld gaat worden dat DSSW-SW en GB samen besloten hebben om een informateur aan te stellen. Het verzoek van Progressief Westerveld om te wachten met het persbericht en om met zijn drieën door te praten werd terzijde geschoven. Toch heeft de fractie van Progressief Westerveld ter wille van het behoud van de coalitie besloten om na het persbericht van DSSW-SW en GB rustig te reageren, de onheuse behandeling te negeren en mee te werken aan gesprekken met een informateur teneinde een laatste poging te wagen om een breuk te voorkomen.

 

 

Vervolgens verscheen in de Meppeler Courant een bericht over een geheime vergadering. DSSW en GB zouden, zonder ons voor de vergadering uit te nodigen, met alle andere gemeenteraadsfracties overlegd hebben over het benoemen van een informateur. De fractievoorzitter van DSSW-SW bevestigde dit desgevraagd telefonisch. Op dat moment was het laatste restje geloof bij Progressief Westerveld weg in de oprechte bedoelingen van de coalitiepartners. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het opzeggen van het vertrouwen in de coalitie op 27 augustus 2019.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Eerdere berichten over hetzelfde onderwerp:

Please reload