Commissie Fysiek Domein en Middelen

02/10/2018

Aanwezig voor Progressief Westerveld: Hans de la Mar en Michiel van de Kasteelen.

Relevante agendapunten: Rondvraag PvdA Japanse Duizendknoop; Rondvraag PvdA Ecoloog; Rondvraag PvdA Steenmarterbeheerplan; Rondvraag Progressief Westerveld Crossmotoren in Natuurgebieden; Rondvraag VVD Inzameling Afval; Rondvraag VVD Plan Vledder Noord; Vaststellen 2e wijzigingsverordening heffing en invordering leges 2018; Ingekomen stukken: Rapport Methaanlekkage Groningen; Info B&W: Zienswijze op Provinciale Omgevingsvisie; Verbonden Partijen: Halfjaarsrapportage RUD.

 

De drie Rondvragen van de PvdA werden door het College naar tevredenheid beantwoord. Wethouder Doeven deelde mee dat de provincie en de 12 gemeenten met elkaar in gesprek zijn over een gezamenlijke aanpak van de Japanse Duizendknoop. Wethouder de Jong (Progressief Westerveld) vermeldde dat de gemeente op dit moment ecologische kennis extern inhuurt, maar dat hij bereid is bij een komende personele wisseling te bekijken of dat 'in huis gehaald kan worden'. En wethouder Doeven liet weten dat de Gemeente van de ontheffing, die men van de Provincie kan krijgen voor het vangen of verontrusten van steenmarters nog geen gebruik is gemaakt.

 

Progressief Westerveld had een Rondvraag ingediend naar aanleiding van een uitspraak in Hoger Beroep van het Gerechtshof in Leeuwarden. Het Hof had drie motorcrossers vrijgesproken, cq ontslagen van rechtsvervolging, voor het rijden of zich bevinden met crossmotoren in het natuurgebied Holtingerveld (zie ook apart bericht op deze website). Wethouder Doeven liet in antwoord op de vragen weten, dat de Gemeente nog steeds (met Progressief Westerveld) van mening is dat het rijden met motoren in natuurgebieden in principe verboden zou moeten zijn, maar dat het ontslag van rechtsvervolging niet het gevolg is van verkeerde bebording, maar van een verkeerde tenlastelegging door de handhavers. Hij kon niet helemaal garanderen dat bij alle ingangen de juiste borden stonden, maar vroeg zich ook af of dat wel doenlijk is. Hij wilde - in antwoord op de laatste vraag van Progressief Westerveld - wel met (de) motorcrossers in overleg over waar, wanneer en onder welke voorwaarden zij eventueel wel hun sport kunnen beoefenen. 

 

De VVD had een Rondvraag ingediend of er voortgang te melden was op het punt van de nieuwe wijze van inzamelen van afval. Echter diezelfde dag was een brief bij de bewoners in de bus gekomen dat per 1 januari de inzameling gaat veranderen. Het probleem van de VVD was daarmee niet meer de vraag of er voortgang was, maar waarom de Raad daarover niet tevoren was geïnformeerd. Wethouder Doeven liet weten dat hij het gebrek aan informatie aan de Raad op voorhand betreurde en ervoor zal zorg dragen dat dat niet meer voor komt.

 

Ook was er een last minute Rondvraag van de VVD over het plan Vledder Noord. Men had begrepen dat de uitvoering van het plan vertraging zou oplopen omdat een procedure tot wijziging van het Bestemmingsplan moet worden doorlopen. Wethouder de Jong (Progressief Westerveld) meldde dat Dorpsbelang Vledder nu in principe de organisatorische verbanden om het plan te realiseren voor elkaar heeft. Er moet nog een klein bedrag worden gevonden om ook daadwerkelijk te kunnen starten. Als dat helder is, kan het contract met de Gemeente worden getekend om te komen tot de overdracht van de grond. Op dat moment moet ook een procedure tot aanpassing van het Bestemmingsplan worden doorlopen, en dat gaat inderdaad nog zeker een jaar duren. Hans de la Mar (Progressief Westerveld) gaf aan, dat hij zeker een jaar geleden al had gezegd dat er een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan doorlopen zou moeten worden, maar dat het toenmalige College daar kennelijk geen noodzaak voor zag. "Dan is niet gek als je nu tegen vertraging oploopt."

 

Bij de vaststelling 2e wijzigingsverordening heffing en invordering leges 2018 vroeg Hans de la Mar namens Progressief Westerveld of het College bereid was nog eens te kijken naar de kosten voor het thuisbezorgen van documenten, aangezien het in De Wolden voor een aanzienlijk lager bedrag wordt gedaan, en de prijs daar ook niet stijgt bij het bezorgen van meerdere documenten. Wethouder de Jong (Progressief Westerveld) wilde best kijken of er goedkopere mogelijkheden zijn, mits net zo veilige en betrouwbaar.

 

Onder Ingekomen stukken lag voor een Rapport over Methaanlekkage bij de Groningse gasvelden. Hans de la Mar vroeg namens Progressief Westerveld of het College bereid was aan het Staatstoezicht op de Mijnen te vragen na te gaan of hetzelfde ook hier kan gebeuren. Wethouder de Jong (Progressief Westerveld) gaaf aan, dat hij zijn zorgen en vragen bij Vermilion neerlegt, maar dat inderdaad ook bij SODM zal doen.

 

Onder Informatie College B&W lag o.a. voor de Zienswijze die het College heeft ingediend op de Provinciale Omgevingsvisie. Een van de elementen daarin was dat de indruk zou kunnen ontstaan, volgens Hans de la Mar (Progressief Westerveld) dat de Gemeente al in zee zou willen gaan met een specifiek bedrijf voor wat betreft de mestvergassingsinstallatie in Havelte. Hij vroeg het College of er door dit of het vorige College al gesprekken waren gevoerd en toezeggingen gedaan op dit punt, aangezien de afspraak in het College-akkoord is dat op dit punt nader onderzoek gedaan moet worden en mestvergassing niet op voorhand al mogelijk gemaakt moet worden. Wethouder de Jong (Progressief Westerveld) meldde dat er een gesprek is gevoerd met een bedrijf dat interesse heeft in de bouw van een mestvergassingsinstallatie, maar dat er door dit College, noch (voorzover hem bekend) door het vorige College enige toezegging is gedaan. Gerjo Ballast (CDA) probeerde daarop net iets meer uit de discussie te halen (namelijk een voorhand meer positieve insteek ten aanzien van mestvergassing) dan er nu in bleek te zitten. Fractie van Progressief Westerveld en ook de wethouder willen eerst nader onderzoek en dan een besluitvormingsprocedure waarin alle opties worden afgewogen.

 

Tenslotte vroeg Michiel van de Kasteelen namens Progressief Westerveld aandacht voor de Halfjaarsrapportage van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Eerder dit jaar had hij al wat uitvoeriger stil gestaan bij het belang van de RUD voor de handhaving van milieu- en ruimtelijke ordeningsregels, en bij de enorme problemen waarvoor deze organisatie zich gesteld ziet. Problemen die deels door de Provincie en Gemeenten zelf over de organisatie waren afgeroepen door de bezuinigingen op de financiering. In deze Halfjaarsrapportage lijkt het financieel wat beter op orde te komen door een sterkere inzet op het halen van 'productie', maar dat lijkt zich te vertalen in een zeer hoog ziekteverzuim. Hij vroeg het College de zorg daarover mee te nemen naar de RUD. Wethouder de Jong (Progressief Westerveld) zegde dat toe.

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Eerdere berichten over hetzelfde onderwerp:

Please reload