Raadsvergadering

25/09/2018

Aanwezig voor Progressief Westerveld: Anke Oosterhuis, Michiel van de Kasteelen, Wilfred Beets en Hans de la Mar.

Relevante agendapunten: Ingekomen stukken: beantwoording vragen Progressief Westerveld over omleidingen OV; Rondvraag Progressief Westerveld inzake Zendmast Wateren; Benoeming mevr. Hornstra als Commissielid voor de VVD; Voorstel Aanpak Vitale Vakantieparken; Cofinanciering Experience Huis van Weldadigheid; Bodemkwaliteitskaart en Bodembeheer.

 

Onder de Ingekomen Stukken lag ter tafel de beantwoording van de Schriftelijke Vragen van Progressief Westerveld over Omleidingen Openbaar Vervoer (zie bericht eerder op deze website). Michiel van de Kasteelen reageerde op de antwoorden van het College (zie bijgevoegd document). Op zich was hij tevreden over de strekking van de antwoorden: de noodzaak tot vroegtijdige en heldere communicatie in een zo vroeg mogelijk stadium tussen Gemeente en vervoerder wordt onderschreven, en er heeft nader overleg plaatsgevonden met de vervoerder om een en ander nog beter te stroomlijnen. Wel vond hij de toonzetting van de antwoorden onnodig defensief; hij stelde dat er wel degelijk aanleiding was geweest om de vragen op deze wijze aan de orde te stellen.

 

Wilfred Beets bracht namens Progressief Westerveld een Rondvraag in over de Zendmast in Wateren (zie bijgevoegd document). Doel was om - nu de aanleg van de zendmast toch stil ligt in verband met de lopende rechterlijke procedure - van de gelegenheid gebruik te maken om nogmaals met KPN om de tafel te gaan zitten en te kijken naar bruikbare alternatieve locaties. Het College gaf echter aan daarvoor op dit moment geen mogelijkheden te zien.

 

Mevrouw S. Hornstra werd vervolgens beëdigd als lid van de Commissie Fysiek Domein en Middelen namens de VVD.

 

Bij de bespreking van het Voorstel Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe 2018-2024 gaf Hans de la Mar namens Progressief Westerveld opnieuw aan dat zijn fractie dit provinciebrede plan toejuicht en dus ook instemt met de deelname van de Gemeente Westerveld daaraan. De twee kanttekeningen, die hij eerder in de Commissie FDM maakte, herhaalde hij hier. Allereerst staat of valt de uitvoering van het plan met het al dan niet deelnemen van de vakantieparken zelf. Hans de la Mar vroeg de wethouder dan ook om de Raad in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren over de deelnamebereidheid, zodat daaraan conclusies kunnen worden verbonden over de verdere voortgang. Wethouder Jelle de Haas zegde dat in principe toe, zij het dat hij zich nog niet wilde vastleggen op een precieze termijn.

Ten tweede had de fractie van Progressief Westerveld bezwaar tegen de bijbehorende begroting, leidend tot een bedrag van structureel Euro 123.000 in 2019 (en ook in volgende jaren). In het Bestuursakkoord was al Euro 50.000 ingeruimd hiervoor, waaruit de gemeentelijk projectleider, de beoogde trainee en de deelname aan de landelijke Stuurgroep Interventie kunnen worden betaald. Het vorige College had ook reeds een extra bijdrage van Euro 34.000 toegezegd aan de Provincie; ook daarmee kon Progressief Westerveld instemmen. Maar de additionele Euro 39.000 voor "Ambtelijke Ureninzet" was in deze vorm voor Progressief Westerveld problematisch. De andere fracties wilden echter de goedkeuring van dit voorstel niet belasten met een discussie over de wijze van begroten. Die discussie keert terug; het College-voorstel Vitale Vakantieparken werd aangenomen.

 

Ook de discussie over de co-financiering door de Gemeente van het Experience Huis van Weldadigheid werd voortgezet op basis van wat er in de Commissie FDM al over was gezegd. Geen van de fracties, ook Progressief Westerveld niet, wilde het ingediende plan en de bijbehorende extra gemeentelijke bijdrage van Euro 200.000 afwijzen. Hans de la Mar deelde de positieve houding ten opzichte van de realisatie van het Experience Centre: een veelbelovend project, belangrijk voor Westerveld in meerdere opzichten. Hij had wel nog een aantal nadere vragen bij het dekkingsplan en bij de prognoses voor de exploitatie. Ook bleven er vragen over de kosten, die er nog aan gaan komen, zoals de aanleg van het parkeerterrein. Eigenlijk bestond er bij alle partijen in de Raad hetzelfde gevoel: zijn we er met deze Euro 200.000, of gaan er nog vele extra's volgen? Uiteindelijk kon de Raad instemmen met het College-voorstel, maar sprak tegelijkertijd uit dat men graag in de nabije toekomst met de Maatschappij van Weldadigheid in gesprek wil over de inhoudelijke en financiële toekomst, de rol die de Gemeente heeft en zou moeten hebben ten opzichte van de Maatschappij.

In de zijlijn van bovenstaande discussie speelde zich een kleine aanvaring af tussen Wilfred Beets namens Progressief Westerveld en burgemeester Jager, die als portefeuillehouder het voorstel verdedigde. Losjes gedane suggesties over een mogelijke herinrichting van het centrum van Frederiksoord vond Wilfred Beets niet passen.

 

Bij het agendapunt Bodemkwaliteitskaart en Bodembeheer lag een aanvullende notitie van wethouder Doeven ter tafel, waarin hij tegemoet kwam aan de opmerkingen die Wilfred Beets bij de behandeling in de Commissie hierover namens Progressief Westerveld had gemaakt. De verlenging van de huidige Bodemkwaliteitskaart (ter voorkoming van allerlei aparte procedures voor bodemonderzoek bij ieder grondverzet) werd nu vastgesteld voor 2,5 jaar in plaats van de volle 5 jaar. 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Eerdere berichten over hetzelfde onderwerp:

Please reload