Commissie Sociaal Domein

11/09/2018

Aanwezig voor Progressief Westerveld: Anke Oosterhuis en Michiel van de Kasteelen.

Relevante agendapunten: Rekenkameronderzoek naar de werking van de Sociale Structuurvisie; Presentatie over de Binnensportaccommodaties; Ingekomen Stukken: ~ Rapport van Basisschool naar Voortgezet Onderwijs; ~ Dag van de Democratie Prodemos; ~ Klachtenbrieven IGSD 

 

Anke Oosterhuis sprak namens Progressief Westerveld haar waardering uit over het rapport van de Rekenkamercommissie over de werking van de Sociale Structuurvisie. Zij memoreerde dat die visie dateert uit 2012, een tijd van vergaande bezuinigingen en van een voorspelde toenemende krimp; beide elementen zijn op dit moment minder nadrukkelijk aan de orde. Zij was het dan ook eens met de aanbeveling van de Rekenkamercommissie om te komen tot een nieuwe Sociale Structuurvisie. En ook volgde zij de aanbeveling om meer dan voorheen te komen tot maatwerk per dorp of kern. De constatering van de Rekenkamercommissie dat de druk op organisaties in de samenleving groot is en de rek wat uit de inzet van vrijwilligers lijkt te zijn, deelde Anke Oosterhuis wel, maar zij hield een pleidooi voor een open dialoog met de betrokken groepen en organisaties in Westerveld om met hen de knelpunten te bespreken en naar oplossingen te zoeken.

Ook breder in de Raad was er grote steun voor het opstellen van een nieuwe Sociale Structuurvisie; een opdracht waarmee het College nu aan de slag gaat.

 

De presentatie over de Binnensportaccommodaties was gegoten in een werkvorm, die volgens Michiel van de Kasteelen van Progressief Westerveld, maar ook volgens andere leden van de Commissie, op gespannen voet stond met de rol en positie van de Raadscommissie en van de leden daarvan. In kleine groepjes werd gesproken aan de hand van kaarten met weergaven van mogelijke toekomstige scenario's. De inhoud van die gesprekken wordt door het externe bureau meegenomen naar de volgende fasen van het project. Het feit dat hiervan geen helder verslag te geven is, geeft aan dat het experiment niet voor herhaling vatbaar is binnen de formele raadsstructuur.

 

Onder het agendapunt Ingekomen Stukken vroeg Anke Oosterhuis namens Progressief Westerveld aandacht voor het rapport 'Van Basisschool naar Voortgezet Onderwijs', dat had vastgesteld dat er in Drenthe terughoudend, cq behoudend wordt geadviseerd waar het gaat om de keuze van het niveau van het Voortgezet Onderwijs. De oorzaken daarvan waren niet eenduidig vast te stellen, maar hadden wellicht te maken met vooroordelen en ingesleten patronen bij professionals, maar ook ouders spelen daarin een rol. Wellicht ook de afstand tot specifieke vormen van Voortgezet Onderwijs. Hoe dan ook, zij vroeg het College een en ander eens aan te kaarten bij de Stichting Talent en met hen te bezien hoe zeer dit ook in Westerveld speelt en wat er dan aan te doen is.

Voorts vroeg Anke Oosterhuis namens Progressief Westerveld in hoeverre de Gemeente Westerveld nog gaat aansluiten bij de Dag van de Democratie van de Stichting Prodemos.


Michiel van de Kasteelen reageerde namens Progressief Westerveld op een tweetal klachtenbrieven richting de IGSD, die in vertrouwelijke vorm op de agenda stonden. Hij kon en wilde niet ingaan op de aard en inhoud van de brieven zelf, omdat het persoonlijke dossiers betrof van een individuele cliënt, maar hij wilde wel vaststellen, dat organisaties in het Sociaal Domein, zoals de IGSD, zich ongelofelijk goed rekenschap moeten geven van de wijze waarop zij met klanten omgaan.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Eerdere berichten over hetzelfde onderwerp:

Please reload