Commissie Fysiek Domein en Middelen

05/06/2018

Aanwezig voor Progressief Westerveld: Wilfred Beets en Michiel van de Kasteelen

Relevante agendapunten: Rondvraag (Japanse Duizendknoop en Eikenprocessierups); Jaarrekening 2017; Regionale Uitvoeringsdienst; Recreatieschap Drenthe; Veiligheidsregio; Omgevingsvergunningen en bestemmingsplanwijziging; Bezwaar campercamping; Bollenteelt.

 

Bij de Rondvraag vroegen PvdA en VVD aandacht voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop en andere exoten. Wethouder Doeven gaf aan dat de gemeente de bestrijding zeer serieus neemt en met name de Japanse Duizendknoop volgens strenge richtlijnen apart van al het andere onkruid behandelt. Hij zegde toe te kijken hoe particulieren konden worden voorgelicht over de gevaren van deze plant. Het CDA vroeg naar de bestrijding van de Eikenprocessierups. Ook hier gaf de wethouder weer wat het gemeentelijk beleid is op zogenaamde A-locaties en op andere plekken.


Aan de orde was vervolgens de Jaarrekening 2017 van de Gemeente Westerveld. Na een toelichting door de accountant (die uitlegde waarom de goedkeurende verklaring nog even op zich liet wachten), was het woord aan de Raad. Namens Progressief Westerveld gaf Michiel van de Kasteelen een aantal suggesties voor verbetering van de wijze van presenteren van de cijfers. Ten aanzien van het financiële overschot van ruim 7,5k zei hij het volgende: Voor ons is het doel van het middel ‘gemeentebegroting’ het geven van een evenwichtig en toekomstbestendig financieel kader aan het bereiken van de maatschappelijke doelen, die we met elkaar stellen. Dus het simpele feit dat er 763.000 Euro overschot is, is niet meer dan een kennelijke resultante van hoe zaken in 2017 zijn gegaan. Dat is op zich geen reden tot felicitaties, of wat dan ook. Hij kon na een nadere toelichting door wethouder Wilfried de Jong instemmen met de toekenning van 5k aan de bestemmingsreserve Versterking Fysieke Aantrekkelijkheid, en de rest aan de Algemene Reserve.

 

Daarna werd behandeld de Jaarrekening 2017, Begrotingswijziging 2018 en de Begroting 2019 van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Deze verkeert al enige tijd 'in zwaar weer'. Voor de volledige inbreng van Progressief Westerveld zie dit bericht.

 

Ook de Jaarstukken van twee andere Regionale Samenwerkingsverbanden werden besproken. Niets dan lof, ook van Progressief Westerveld, voor het Recreatieschap Drenthe ("doen uitstekend werk, zowel in praktische zin (fiets- en wandelroutes, mountainbike- en paarden-tracks), als in de promotie (folders, zelfs in het Chinees), als ook in de begeleiding van recreatie-ondernemers (Vitale Vakantieparken, individuele begeleidingstrajecten). Ze doen dat binnen het budget en weten ook middelen aan te boren van buiten af. Kortom, goede zaak, dat we met 13 gemeenten hierin samenwerken. Belangrijk voor Westerveld."). En ook met de Jaarstukken van de Veiligheidsregio als ook met de Zienswijze daarop werd ingestemd.


Er passeerden een aantal voorstellen Omgevingsvergunningen (Groningerweg 5 in Diever; Eemster 1a - Oude schoolgebouw; Venesluis 7 te Dwingeloo), en een vaststelling bestemmingsplan De Valderse, partiële herziening) zonder al te veel discussie. 

 

Twee opvallende discussies tenslotte.

Onder de 'Ingekomen Stukken' was een brief van de Recron namens een aantal recreatie-ondernemers in Dwingeloo-Lhee-Lheebroek, waarin mens zich uitsprak tegen plannen van een agrarisch ondernemer in Lhee om een camperplaats in te richten. Deze brief was bij een aantal fracties verkeerd gevallen. Aangezien het geen formeel bezwaar was in een procedure hoefden er verder geen beslissingen over te worden genomen.

En onder 'Informatie van B&W' lag een stuk voor, waarin het vorige College de laatste stand van zaken weergaf van de gesprekken in het kader van het Platform Bollenteelt Westerveld. Wilfred Beets verwoordde namens Progressief Westerveld, dat deze stukken binnen de context van de voorbije collegeperiode tot stand zijn gekomen, dat we ze voor kennisgeving moeten aannemen, en dat zaken in deze komende collegeperiode anders zullen worden aangepakt. Wethouder De Jong sprak daarin zijn vertrouwen uit. Enkele partijen grepen de gelegenheid aan om een wat oneigenlijk debatje over de bollenteelt op gang te brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Eerdere berichten over hetzelfde onderwerp:

Please reload