Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) in 'zwaar weer'

06/06/2018

 

Namens Progressief Westerveld voerde Michiel van de Kasteelen het woord in de Raadscommissie FDM over de Jaarstukken van de Regionale Uitvoeringsdienst. 

 

Hij zei daarover het volgende:

 

"Dat is niet niks: het beeld dat opdoemt uit de stukken en cijfers rondom de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe. Het is het beeld van een organisatie, die kampt met onrealistische aannames in het verleden, met een sterk in beweging zijnd werkveld, met een toenemende maatschappelijk druk om milieu- en ruimtelijk wet- en regelgeving ook daadwerkelijk te handhaven, met een forse hoeveelheid interne problemen, en met deelnemende partijen, die van alles willen en niet willen, maar deels ook hun eigen zaken niet op orde hebben.

 

Vooropgesteld dit.

Progressief Westerveld hecht buitengewoon sterk aan een heldere en adequate regelgeving op het gebied van milieu en duurzaamheid. En die regelgeving staat of valt met heldere en adequate handhaving. Je ondergraaft je gezag als overheid, als allerlei regels, die je stelt, op hun beloop worden gelaten, oogjes worden toegeknepen, of er gewoonweg onvoldoende capaciteit is om ze te handhaven. En je ondergraaft niet alleen je gezag, je brengt wezenlijke schade toe aan je milieubeleid en daarmee aan het milieu zelf.

 

Vooropgesteld ook dit.

De inzet om de taak van Controle en Handhaving gezamenlijk te doen in het verband van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, staat niet ter discussie. Het is onmogelijk om als gemeente dergelijke taken zelf in de volle breedte uit te voeren. De keuze uit 2014 blijft recht overeind.

 

Ik zie – samengevat - vier oorzaken van de huidige problematiek:

Ten eerste zijn er in het verleden politieke en beleidsmatige keuzes gemaakt, die slecht hebben uitgepakt. Er is niet-realistisch gekeken naar de kostenontwikkeling en de begroting in de periode 2015-2016, toen alles nog goed leek te gaan, en er zijn kortingen toegepast, die met de kennis van nu (maar misschien ook met de kennis van toen) niet hadden gemogen. Dat komt nu als een boemerang terug.

Ten tweede zijn er ongetwijfeld fouten gemaakt in de organisatie van de RUD zelf. Er is een nieuwe organisatie uit de grond gestampt, die meteen vol aan de bak moest. En er is wellicht te weinig aandacht geweest voor de pure basis van de organisatie. Te snel te veel willen, is een manco van deze tijd. Kortom, een basis die niet op orde is.

Ten derde liggen er grote verantwoordelijkheden bij de deelnemende partijen: provincie Drenthe en de 12 gemeenten. Zij hebben enerzijds hun signalerende en toezichthoudende taken wellicht te gemakkelijk ingevuld in een bepaalde periode. Maar zij hebben ook hun eigen kant van de samenwerking niet op orde. Overzichten van inrichtingen die niet up to date zijn, niet doorgevoerde digitalisering van zaken etc.

En ten vierde is er die enorme hausse aan nieuwe kennis over en daarop gebaseerde nieuwe wet- en regelgeving op allerlei terreinen van milieu en duurzaamheid. Het speelveld verandert voortdurend, medewerkers moeten worden bijgeschoold, nieuwe taken moeten worden opgepakt, en dat in een zich verhardende maatschappelijk discours.

 

Ik zie een organisatie die een enorme strijd levert om het hoofd boven water te houden. Ik zie absoluut inzet en goede wil om de toekomst te waarborgen. Ik zie geenszins een organisatie – die bestaan namelijk ook – die “de kantjes eraf loopt”.

 

Maar ik zie vooral veel fragiliteit en onzekerheid. En dat vergt iets van de mensen, die er werken en die er leiding geven. Ook dat wil ik graag hier benoemen.

We kunnen niet anders dan deze organisatie de kans geven de komende twee tot drie jaar te overleven en gezond te worden. En daarom kunnen we vanuit Progressief Westerveld instemmen met de concept-Zienswijze die voorligt, en waarvan de centrale boodschap aan de RUD is: blijf communiceren, en ga deze cruciale fase samen met ons aan."

 

 

 

cruciale fase samen met ons aan.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Eerdere berichten over hetzelfde onderwerp:

Please reload