Onderwijs en krimp

27/11/2015

Op initiatief van Progressief Westerveld werd op 25 november jl. een avond gehouden over “Onderwijs en krimp” met de ‘regionale procesbegeleiders leerlingendaling’, de zogeheten ‘krimpcoaches’: dhr. J. Bruintjes (Bruintjes Demografisch advies) en mw. R. van Leer (CMO STAMM). 

 

Het eerste gedeelte van de avond bestond uit een presentatie door de krimpcoaches over de stand van zaken voor wat betreft de krimp; dit zowel op provinciaal als op gemeentelijk niveau. Duidelijk werd dat in Westerveld de krimp zich in ernstiger mate voordoet dan in de meeste andere gemeenten in Drenthe. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds een dubbele ontgroening (minder geboorten en wegtrekken van jongeren) en anderzijds een dubbele vergrijzing. Deze situatie heeft duidelijke gevolgen voor het onderwijs in de gemeente. Twee schoollocaties hebben al hun deuren moeten sluiten.

 

Na de presentatie van de cijfers en ontwikkelingen wordt gesproken aan de hand van vier stellingen: ~ De uitdaging van de krimp is groot, maar krimp biedt ook kansen voor het onderwijs (bijv. kwaliteitsimpuls); ~ Een school in een dorp is essentieel voor de leefbaarheid (hoeft niet: sociaal-maatschappelijk leven kan zich verplaatsen van schoolplein naar elders; vraag is hoe belangrijk een school is bij de keuze van ouders voor een woonplaats); ~ De school van de toekomst is meer dan alleen lesgeven, ook opvang e.d; ~ Gemeente zou school die sluit weer moeten overnemen (gemeente is verplicht een besluit te nemen over mogelijke terugname als schoolbestuur tot sluiting besluit, maar volgt in de praktijk vrijwel altijd de lijn van het schoolbestuur).

 

Er is een nieuwe wet in voorbereiding die schoolbesturen verplicht om in regionaal verband een plan te maken voor toekomstbestendig onderwijsaanbod (spreiding scholen). Hierbij moeten zij ook in overleg gaan met de gemeenten. Wat ‘toekomstbestendig’ is, wordt in de wet niet precies omschreven; de invulling hiervan wordt overgelaten aan de regio. Het is belangrijk om het plan bij te stellen als de omstandigheden veranderen.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Eerdere berichten over hetzelfde onderwerp:

Please reload