Regio Zwolle – van groot belang voor Westerveld

Op de raadsavond van 12 oktober werd een informatiesessie gehouden over de Regio Zwolle naar aanleiding van het recent verschenen rapport van BMC ‘Doorbouwen aan een sterke Regio Zwolle’. Het rapport evalueert de samenwerking tot nu toe en doet aanbevelingen voor de komende jaren.

De Regio Zwolle is een licht bestuurlijk samenwerkingsverband van 22 gemeenten en 4 provincies. In de provincie Drenthe maken Meppel, De Wolden, Hoogeveen en Westerveld er deel van uit. Aan regionale opgaven wordt samengewerkt in een netwerk van overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

De Regio Zwolle is een economische sterke regio met een centrale en strategische ligging. Het is een bewezen ‘Daily Urban System’, waarbinnen zich de belangrijkste dagelijkse woon-werkverplaatsingen afspelen. Er is een sterke oriëntatie op de stad Zwolle. De Regio Zwolle noemt zich de Poort naar het Oosten en naar het Noorden, maar voor Westerveld is het eerder de poort naar het Westen en Zuiden van Nederland. Vanzelfsprekend is Westerveld een Drentse gemeente, en behoort het daarmee tot het Noorden des lands. Maar in brede economische zin is de oriëntatie op Zwolle eigenlijk van groter belang. 

Ontstaan in 2009 heeft de Regio Zwolle zich ontwikkeld van een relatiegerichte naar een opgavegerichte samenwerking. De ambitie is om de vierde economische regio van het land te worden. Er is een actieve economische samenwerking, waarbij bedrijven worden ondersteund via Kennispoort, en innovatie wordt bevorderd in verschillende gebieden, waaronder Agri&Food. Er is een ook voor Westerveld belangrijke Human Capital agenda. De regio speelt een rol op het vlak van de bereikbaarheid (weg en spoor). Er worden Regio Deals binnen gehaald en de regio is voorlopig aangewezen als NOVI-gebied op het vlak van energie- en klimaattransitie.

De vormen waarin wordt samengewerkt, zijn divers. Er is een centrale regiegroep (met vertegenwoordigers uit de verschillende partners. Er zijn ’tafels’ (soms ‘stuurgroepen’) rondom de specifieke thema’s, waaronder de Economic Board. 

De politieke controle op dit soort samenwerkingsverbanden is altijd ingewikkeld. Er is geen formeel controlerend orgaan, zoals binnen gemeenten en provincies. En de Regio is ook geen ‘Gemeenschappelijke Regeling’, waarin in ieder geval een aantal zaken formeel geregeld zijn. De Regio moet het (vooralsnog) hebben van informele structuren van overleg en afstemming. Staten en Raden zijn inmiddels vertegenwoordigd in een Klanbordgroep, die in ieder geval zorgt voor wisselwerking met de verschillende raden en staten. Voor de gemeenteraad van Westerveld is Michiel van de Kasteelen, fractievoorzitter Progressief Westerveld, de liaison met deze klankbordgroep.