Proces collegevorming afgerond: een terugblik

08-06-2022

Het proces van collegevorming is afgerond. In de raadsvergadering van 08 juni presenteerde formateur Roelof Martens zijn eindverslag. Fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen blikte terug op een onbevredigende gang van zaken: Op 21 maart hielden wij een duidingsdebat. Dat was een noviteit voor Westerveld. Het was ook meteen de laatste noviteit in dit hele proces. Daarna ging alles verder als vanouds. Alsof er niets aan de hand is in dit land rondom de bestuurscultuur en transparantie. 

Hij ging kort in op de beperkte rol van D66 in het onderhandelingsproces. Daarna benoemde hij de gemaakte politieke keuzes met name door DSW: Kortom: een college weer op de smalst mogelijke basis. Met VVD en CDA hebben wij een heldere politieke verhouding: we weten dat we van mening verschillen op enkele hoofdpunten, maar ook dat dat de verhoudingen niet wezenlijk aantast. Dat geldt niet voor DSW. Acht  jaar geleden hebben we – na hun zetelverlies – geprobeerd  hen toch mee te nemen in het nieuwe college, en hebben we vervolgens vier jaar lang goed samen oppositie gevoerd. Vier jaar geleden hebben we afgesproken elkaar vast te houden. Maar DSW is fundamenteel veranderd de afgelopen raadsperiode.. Ik heb een bevriende en verwante partij zien veranderen in een rechtse partij met hier en daar licht populistische tendensen. Ook dat mag, maar het doet wel ‘zeer’. Ik benoem het maar helder, zodat het geen ‘oud zeer’ wordt.

Tenslotte gaf hij het een gemiste kans te vinden om een College te vormen op basis van een raadsakkoord: Tenslotte, er is – los van alle partijpolitieke keuzes – nog een fundamentele keuze gemaakt, en wel om niet eens te proberen te komen tot een raadsakkoord en een daaraan gekoppeld afspiegelingscollege. ‘Westerveld is daar nog niet aan toe’, zo zei de informateur mij. Tsja, kennelijk is dat zo: dit is en blijft dus gewoon een conservatieve gemeente die achteraan hobbelt, waar het gaat om vernieuwing.

Lees hier 22.06.08 A Proces collegevorming – Eerste termijn

07-05-2022

De coalitiegesprekken gaan verder zonder D66, zo werd ons meegedeeld door informateur Roelof Martens. DSW, VVD en CDA zetten de gesprekken voort. Reden is dat er niet gekomen kan worden “tot een College van vier wethouders binnen de normen en financiële kaders, die gelden voor de gemeente Westerveld”. Daarmee zag D66 geen kans op een “gelijkwaardige positie”.

07-04-2022

Na het duidingsdebat is de heer Roelof Martens, oud-wethouder voor DSW, aan de slag gegaan als informateur. Kristiaan Smits en Michiel van de Kasteelen voerden een eerste  gesprek met hem, waarbij hetzelfde werd ingebracht als aangegeven bij het duidingsdebat. Daarna bleek dat DSW de VVD had aangeduid als partij waarmee in ieder geval zou worden samengewerkt. Daarop hadden Kristiaan en Michiel een tweede gesprek met de informateur en vertegenwoordigers van de DSW- en VVD-fracties over de keuze voor een derde coalitiegenoot. Op 7 april gaf de informateur een terugkoppeling aan de Raad, waarbij hij meedeelde dat DSW en VVD gekozen hadden voor het CDA en D66 als coalitiegenoten. Deze keuze werd noch procesmatig noch inhoudelijk verder toegelicht.  

30-03-2022

Op woensdag 30 maart werd de nieuwe Raad geïnstalleerd. Voor fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen begin zijn tweede termijn. Judith Staalman en Corné Joziasse beginnen nieuw in de Westerveldse Raad. 

21-03-2022

Voor de eerste keer hield de nieuwe raad in een informele zitting op 21 maart een ‘duidingsdebat’ over de uitslag en over de vraag: hoe nu verder? Michiel van de Kasteelen had daarbij devolgende inbreng: Inbreng duidingsdebat.

18-03-2022

De verkiezingen 2022 voor de gemeenteraad van Westerveld zijn voorbij. Progressief Westerveld is zeer content met de uitslag. De partij is met 2.045 stemmen (dat is 20,27% va de stemmen) de tweede partij van Westerveld geworden. De zelfstandige deelname van D66 heeft slechts tot een zeer beperkte teruggang in stemmen geleid. 

In de zetelverdeling in de Westerveldse raad kwam weinig verandering. Alleen DSW boekte een zetel winst en werd met 4 zetels de grootste partij. Dat ging ten koste van Gemeentebelangen, die een zetel verloor en naar 2 zetels ging. Alle andere partijen behielden hun zetels: VVD 3, CDA 2, Partij van de Arbeid 2 en D66 1.