Progressief Westerveld, gevestigd in de gemeente Westerveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

Website: www.progressiefwesterveld.nl
Mailadres: secretariaat@progressiefwetserveld.nl
Rohan Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van Progressief Westerveld


Persoonsgegevens die wij verwerken

Progressief Westerveld verwerkt je persoonsgegevens doordat je lid bent geworden van onze vereniging, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Progressief Westerveld verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw contributiebetaling en/of gift
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze (leden-)activiteiten uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze organisatie en/of activiteiten
  • Om onze activiteiten daadwerkelijk te kunnen uitvoeren
  • Progressief Westerveld verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Progressief Westerveld bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia en andere gegevens: tot opzegging van je lidmaatschap, tot je opzegging van de Nieuwsbrief, tot je verzoek (per mail of brief) tot verwijdering van je gegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Progressief Westerveld verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten, en alleen nadat daartoe je toestemming is verkregen. Progressief Westerveld blijft ook dan verantwoordelijk.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Progressief Westerveld gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer over Cookies lees je op de Cookies informatiepagina van Progressief Westerveld.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Progressief Westerveld en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@progressiefwesterveld.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Progressief Westerveld wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Progressief Westerveld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via secretariaat@progressiefwesterveld.nl