Resultaten 'Meten = weten' zeer verontrustend.


De raadsfractie van Progressief Westerveld heeft kennis genomen van het onderzoek van Meten=Weten naar aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in grond- en gewasmonsters. In tien monsters zijn maar liefst 57 verschillende bestrijdingsmiddelen gevonden.

De fractie heeft grote waardering voor het initiatief van de bewonersgroep om dit onderzoek te doen. Het tekent de grote maatschappelijke onrust, die er rondom dit thema is gegroeid. Tegelijkertijd zijn wij – met de bewonersgroep – geschrokken van de resultaten.

Bijna op hetzelfde tijdstip bracht Zembla een wetenschappelijk onderzoek van het OBO (Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden) naar buiten. Dit onderzoek is in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksteam van specialisten op het gebied van landbouw en milieurisico’s. Uit het onderzoek blijkt dat het spuiten met landbouwgif op de Nederlandse bollenvelden veel meer omwonenden veel langer blootstelt aan veel hogere concentraties van die pesticiden, dan tot nu toe bekend was. Het gif wordt ook teruggevonden in de luiers van baby's die op 250 meter afstand van de bollenvelden wonen.

Voor de fractie van Progressief Westerveld zijn beide feiten reden om – liefst samen met de beide coalitiepartners – het initiatief te nemen voor een openbaar debat in de gemeenteraad. Wij zouden graag zien dat het burgerinitiatief Meten=Weten de gelegenheid krijgt om haar rapport te presenteren en met de raad en het college in discussie te gaan. Daarnaast zouden we graag zien dat er een presentatie gehouden wordt van het onderzoek van het OBO.

Over de positie van Progressief Westerveld

Op 16 mei 2018, nog geen tien maanden geleden, is het nieuwe college van Progressief Westerveld, DSSW-SW en Gemeentebelangen geïnstalleerd. In het coalitieakkoord is opgenomen dat we afspraken willen maken om gezondheidsrisico’s voor bewoners en toeristen door het gebruik van bestrijdingsmiddelen te voorkomen. We willen proberen om die afspraken te maken tussen telers, inwoners en gemeentebestuur. Als dit overleg binnen een jaar niet tot stappen voorwaarts leidt, dan zullen spuitvrije zones in bestemmingsplannen en omgevingsplannen worden opgenomen.

Gezien de al jaren durende impasse op dit gebied en de onwil van het vorige college om een regierol op zich te nemen, een ambitieuze doelstelling.

In juni en juli vonden de eerste gesprekken tussen verantwoordelijk wethouder Wilfried de Jong (PW) en bewoners en telers plaats. In afzonderlijke groepen, omdat het college het duidelijk als haar eigen verantwoordelijkheid ziet om tot afspraken te komen; het is niet iets waar bewoners en telers zelf maar uit moeten zien te komen. De gesprekken zijn op dit moment nog gaande.

Deze zomer zal duidelijk worden of de gesprekken tot iets hebben geleid.

De berichten van deelnemers aan het overleg in de regionale pers stemmen ons niet optimistisch. Daarom wil de fractie van Progressief Westerveld dat het College zich voorbereidt op een situatie waarin die afspraken niet gemaakt blijken te kunnen worden.

Het is absoluut noodzakelijk om maatregelen uit te werken die het gebruik van de bestrijdingsmiddelen sterker aan banden legt. Daarbij zijn ook voor Progressief Westerveld spuitvrije zones onontkoombaar. De wijze waarop en de voorwaarden waaronder die kunnen worden ingericht – vooral ook om de juridische basis

ervoor te verstevigen – zal duidelijk moeten zijn als de gesprekken met bewoners en telers worden beëindigd.

Voorts dient het gemeentebestuur een meldpunt in te stellen voor alle vragen en klachten rondom de lelieteelt en andere intensieve teelten, met als doel a. om die informatie te verzamelen en zo inzicht te krijgen in wat er leeft en b. om mensen op een eenduidige manier te kunnen ondersteunen bij de afhandeling van hun klacht.

Voor de langere termijn zet de coalitie in op een volledig duurzame en toekomst-bestendige landbouw. Om het buitengebied leefbaar te houden moet er evenwicht zijn tussen landbouw en natuur. We willen daarom actieve steun geven aan duurzame, natuur-inclusieve landbouw en maatregelen die biodiversiteit bevorderen. Daartoe is een fonds duurzame landbouw ingesteld en zal een platform duurzame landbouw worden opgericht.