Nieuwe uitvoeringsovereenkomst Gemeente en Welzijn Mensen Werk


De raadscommissie Sociaal Domein besprak de nieuwe uitvoeringsovereenkomst 2019-2022 tussen gemeente en Welzijn MensenWerk (WMW) in de commissievergadering op 15 januari.

De leidraad van de nieuwe uitvoeringsovereenkomst met WMW is opgave- en gebiedsgericht werken. Dit betekent meer inspelen op behoeftes van inwoners en zelfredzaamheid en meedoen vergroten. In feite sluiten we op deze manier ons welzijnswerk aan op de transities in het SD. Een goede zaak vindt de fractie van Progressief Westerveld.

De omslag naar opgavegestuurd werken vergt zoals ook in de overeenkomst wordt beaamd een omslag in werken. Hiertoe is oa een intensieve communicatiestructuur tussen gemeente en WMW ingesteld. Graag wil Progressief Westerveld op de hoogte blijven van hoe deze omslag zich voltrekt. De wethouder zegde toe ons als raad te blijven informeren over de voortgang.

Een vraag die de fractie ook heeft, is hoe de resultaten benoemd gaan worden. Met andere woorden, hoe weten we wat de gewenste resultaten en effecten zijn? En, hoe gaan we dit meten? Hulpmiddel hierbij zijn de bouwstenen waarop het werk uitgevoerd gaat worden. Deze bouwstenen zijn de thema’s waarop het welzijnswerk nieuwe stijl gebaseerd gaan worden. Andere fracties worstelden met dezelfde vraag zo bleek. Het antwoord van de wethouder was dat juist in deze opzet het lastig is om vooraf allerlei doelstellingen vast te leggen en dat dit ook juist niet gewenst is in de nieuwe opzet.

Progressief Westerveld houdt hier vinger aan de pols de komende tijd.