Akkoord met afbouw IGSD, maar wel zorgvuldig


Progressief Westerveld was en is voorstander van de ontwikkeling van een integrale toegang Sociaal Domein in de Gemeente Westerveld. Daartoe haalt de gemeente de taken terug in eigen huis, die nu nog zijn uitbesteed aan de IGSD samen met Steenwijkerland. Niet omdat de IGSD slecht functioneert, maar omdat we het belangrijk vinden, dat inwoners bij één loket terecht kunnen voor alle regelingen in het Sociaal Domein.

Dinsdag 15 januari behandelde de Raadscommissie Sociaal Domein het voorstel tot opheffing van de IGSD en het bijbehorend liquidatieplan: een logische en noodzakelijke stap in een voortgaand proces, waarin de principiële besluiten al eerder zijn genomen. Eigenlijk werden twee besluiten voorgelegd: toestemming aan het College de IGSD op te heffen, en impliciet instemming met het bijbehorende liquidatieplan.

Woordvoerder Michiel van de Kasteelen: “De komende maanden staan in het teken van het afbouwen van het oude en het – parallel daaraan – opbouwen van het nieuwe. Bouwen is altijd leuker, creatiever dan afbreken. Ik zou dan ook graag van het College weten hoe het aankijkt tegen de betrokkenheid van de Raad in dat opbouwproces: wanneer en hoe wij kunnen kijken naar de bouwtekeningen en naar de vorderingen, als de bouw eenmaal begonnen is.”

De fractie van Progressief Westerveld gaat er daarbij van uit dat het technisch-juridische kader van de liquidatie in orde is; het ziet er doortimmerd uit in ieder geval. Bij de niet-materiële boedel van de IGSD zitten een grote hoeveelheid Verordeningen, Regelingen en Beleidsdocumenten. Die zijn ooit door de Raad vastgesteld en blijven geldig. Wel lijkt het Progressief Westerveld dat deze zullen worden getoetst op hun relevantie en geldigheid voor de komende nieuwe situatie.

Dan financieel. De Raad heeft bij de Najaarsnota al vastgesteld dat er een bedrag beschikbaar is van €550.000 voor de afwikkeling van de IGSD (buiten de gewone doorlopende kosten), dus dat hoefde niet meer. Wel worden daarbij allerlei slagen om de arm gehouden, en dat leidt voor een fractie (die gezond financieel beleid hoog in het vaandel heeft) tot een verhoogde alertheid. Progressief Westerveld gaat er echter zonder meer van uit, dat substantiële veranderingen in het benodigde budget tijdig met de Raad zullen worden besproken. Het College – bij monde van wethouder de Haas – zegde dat toe.

Ook het Sociale Plan is helder, zij het dat in de tekst van het stuk dat was bijgevoegd een aantal blanco elementen voorkomen, die leidden tot de vraag of inderdaad al een akkoord is bereikt over het Sociale Plan en of de OR al een positief advies heeft afgegeven, want voor Progressief Westerveld is het belangrijk dat we werknemers van de IGSD weten waar ze aan toe zijn. Het College antwoordde dat er een allerlaatste discussie moet worden afgerond. Daarna staat niets het Liquidatieplan meer in de weg. En kunnen we ons richten op het inrichten van het ene loket Sociaal Domein in Westerveld.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.