• Michiel van de Kasteelen

College B&W zeer kritisch over instemmingsbesluit gaswinning


Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westerveld is zeer verbaasd over het instemmingsbesluit van het Ministerie van Economische Zaken met verlenging en uitbreiding van de gaswinning bij Eesveen.

Wethouder de Jong (Progressief Westerveld): "Eerder diende de Gemeente Westerveld al een kritische zienswijze op dit plan in, waarin werd aangedrongen op een goede nulmeting, duidelijke schadeafhandeling en betere informatievoorziening voor onze inwoners. Ook zijn vraagtekens gesteld bij het effect van de velden onderling in samenhang met andere mijnbouwactiviteiten. Het instemmingsbesluit, dat nu ter inzage ligt, voldoet wat ons betreft niet aan deze voorwaarden. De enige voorwaarde, die Vermilion krijgt opgelegd, is het doen van een bouwkundige nulmeting. We gaan uitzoeken wat mogelijk is om om dit instemmingsbesluit niet in werking te laten treden, zodat het tweede veld bij Eesveen nog niet gewonnen kan worden."

Vanaf donderdag 12 juli ligt het instemmingsbesluit, dat de verlenging en uitbreiding van de gaswinning bij Eesveen mogelijk maakt, ter inzage. "De timing van de inzage is zeer ongelukkig in verband met de vakantieperiode," aldus wethouder de Jong.

Het instemmingsbesluit is een actualisatie van een bestaand winningsplan. Dit plan laat voor een nieuwe periode meer intensieve en uitgebreide winning toe.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de bereidheid om welvaart ruimhar-tig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieu-we en creatieve ideeën voor een progressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook indivi-duele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.