Reactie op verkenning RIVM


Progressief Westerveld heeft kennis genomen van het RIVM-rapport 2018-0068 ‘Gezondheidsverkenning omwonenden landbouwpercelen’. Het is belangrijk dat op deze wijze wetenschappelijk onderzoek wordt verricht; dat is uiteindelijk de enige manier om feiten vast te stellen als basis voor beleid.

Dat dit RIVM-onderzoek op zichzelf ‘geen duidelijke verbanden tussen gezondheid en de nabijheid van landbouwpercelen’ aantoont, komt niet als een verrassing. Op 16 februari 2018 werd op het Symposium ‘Bestrijdingsmiddelen in het Milieu’ in het Provinciehuis in Assen al aangegeven, dat een rechtstreeks en helder verband niet uit het onderzoek zou komen. Het onderzoek zelf vermeldt de beperkingen waarmee het is uitgevoerd, en geeft op basis daarvan aan dat “de uitkomsten van deze verkenning en de uitkomsten van het nog lopende blootstellingsonderzoek samen richting geven aan vervolgvragen”. Ook nader contact met de onderzoekers heeft uitgewezen dat uit dit verkennende onderzoek geen definitieve conclusies kunnen en mogen worden getrokken, niet in het algemeen en niet voor specifieke teelten en locaties.

Naast de verder te onderzoeken mogelijke relatie tussen luchtwegaandoeningen en maisteelt, zal ook vervolgonderzoek worden gedaan naar “problemen rond zwangerschap en geboorte, luchtwegaandoeningen, oogirritatie, leukemie en de ziekte van Parkinson in de nabijheid van specifieke gewassen”. De waardes bij de intensieve fruitteelt en ook bij de zogeheten ‘rotatieteelt’ geven daartoe zeker aanleiding. Ook wordt aanbevolen ‘in kaart te brengen welke aandoeningen in deze verkenning buiten beschouwing zijn gebleven’, waarbij gedacht wordt aan cognitieve ontwikkeling en autisme. Eind 2018 en vervolgens in 2020 zal dat vervolgonderzoek gepresenteerd worden. Complicerende factor bij chronische aandoeningen is – volgens het rapport - dat deze ‘over het algemeen een lange ontstaansgeschiedenis hebben’, zodat verbanden met woonplaats en afstand tot bepaalde teelten niet goed te leggen zijn.

De ongenuanceerde berichten naar aanleiding van het rapport, die de afgelopen dagen in de regionale pers en op Twitter verschenen, gaan echter niet alleen voorbij aan de nuances in het rapport zelf, maar vooral aan het feit dat de directe gezondheidsrisico’s voor omwonenden slechts één aspect zijn van een veel omvangrijker geheel. Vooral ook de zorgen over de effecten op de insectenstand, en daarmee op de biodiversiteit, en de effecten op de waterkwaliteit, zijn hiermee op geen enkele manier weggenomen. Progressief Westerveld heeft tijdens de behandeling van de Voorjaarsrapportage 2018 met een door de raad aangenomen tekstueel amendement het milieuaspect (naast het aspect van de directe gezondheidsrisico’s) benoemd en benadrukt.

Blijft staan, dat de komende periode in een versterkte dialoog met de sector, maar ook met de omwonenden en de samenleving als geheel, verdere stappen gezet moeten worden naar een natuur-inclusieve landbouw, in Europa, in de nationale politiek (middels de landbouwagenda van Minister Schouten), in Drenthe en in Westerveld.

Lees hier het RIVM-rapport