Motie plaatsing Trilsensor raadsbreed aangenomen


In de Raadsvergadering van 25 juni werd raadsbreed een motie aangenomen, opgesteld door het CDA en mede-ingediend door Progressief Westerveld en alle andere raadsfracties.

De motie constateert dat door het oppompen van aardgas trillingen kunnen ontstaan, die aanzienlijke schade kunnen veroorzaken, en dat dat ook na beëindiging van de gaswinning nog door kan gaan. Dat feit zorgt voor onrust bij de bevolking ook in Westerveld.

Het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie heeft op 6 juni toegezegd dat het de mogelijkheden tot het plaatsen van trilsensoren in Drenthe gaat onderzoeken. De motie van de gemeenteraad van Westerveld vraagt nu aan het College om in de gemeente tot plaatsing van een trilsensor over te gaan (op een door deskundigen aan te wijzen plaats), en na te gaan of de provincie daarin kan ondersteunen. De meetresultaten dienen volgens de motie via een openbaar digitaal kanaal zichtbaar te worden gemaakt.

Lees hier de volledige tekst van de motie.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.