Zienswijze Reestmond scherper en preciezer


Op initiatief van Progressief Westerveld is de Zienswijze, die de Raad kan geven bij de Jaarstukken en Begroting van Reestmond, aanzienlijk scherper en preciezer geformuleerd. Na een intensieve discussie in de raadsvergadering en in een aangevraagde schorsing stemde uiteindelijk toch alle partijen in met de nieuwe tekst.

De Zienswijze spreekt grote zorg uit over het tekort van anderhalf miljoen dat Reestmond in 2017 heeft gehad, en hoopt dat het is terug te voeren op eenmalige problemen.

In het besef dat er de afgelopen periode een bepaalde weg is ingeslagen, geeft de raad van Westerveld aan, dat men bij de volgende stappen in het komende proces nauw betrokken wil worden middels goede en tijdige informatie aan de Raad en een dialoog, waarin de belangen voorop staan van de mensen waar het bij Reestmond om gaat.

De wens is uitgesproken, dat we na de zomer snel een bezoek brengen aan Reestmond en met alle geledingen in gesprek gaan.

De volledige tekst van de Zienswijze vindt u hier.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.