Parels van Drenthe 2.0


In het Provinciehuis in Assen werd op 7 juni de bijeenkomst 'Parels van Drenthe 2.0 gehouden. Een bijeenkomst, waarin interessante projecten en programma's voor jongeren centraal staan. Uitgenodigd waren bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten, leden van sociale teams, mentoren, decanen en andere begeleiders in het onderwijs, jeugdhulpverleners, huisartsen, wijkagenten en anderen die jongeren kunnen verwijzen. Namens Progressief Westerveld woonde Michiel van de Kasteelen de bijeenkomst bij.

In de plenaire openingssessie sprak Annet van Zon, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland, over de noodzaak van een vangnet voor jongeren, vanwege een toenemend aantal hulpvragen en beperkte middelen. Zij hield een pleidooi voor het opheffen van de rigoureuze leeftijdsgrens van 18 jaar in en rond Jeugdbeleid en Jeugdzorg. In plaats daarvan zouden vooral ook gemeenten meer op maat moeten kijken welke jongeren tot op welke leeftijd welke zorg en ondersteuning nodig hebben, in de fase tussen de 12 en de 27. Ook pleitte zij voor het bestrijden van allerlei "paarse olifanten", zoals bijvoorbeeld die waarbij jongeren die na hun 18e in de schuldhulpverlening terecht zijn gekomen (vaak gewoon door gebrek aan kennis) hun via DUO gefinancierde opleiding moeten afbreken en dus in een vicieuze cirkel terecht komen. Mohammed El Hamdaoui, directeur van Vlechter Welzijn, een samenwerkingsverband van drie Noordelijke welzijnsinstellingen (MJD, Trias en SPiNN), sprak vanuit zijn eigen geschiedenis over de noodzaak van en kansen voor Mentorprogramma's voor jongeren. Frits Sieswerda, lector bij Stenden Hogeschool, legde onder het gesprek over Mentoraat een goed theoretisch fundament. En Janine Dekker tenslotte gaf haar eigen ervaringen weer, eerst als mentee en nu als mentor.

Op de informatiemarkt en in workshops presenteerden zich allerlei voorbeelden van Mentorprogramma's, zoals M4Y (Mentor4you), 2GetThere! (dat in Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn functioneert), SWAG (Samen werken aan Grip, een programma binnen het voortgezet onderwijs) en Pelatja. Sommige van deze programma's zijn zelfstandig en worden apart gesubsidieerd; andere zijn ondergebracht binnen de welzijns- of onderwijsinstellingen.

Het is interessant om te bezien of en hoe de methodiek van Mentorschap binnen het welzijnslandschap van Westerveld een plek zou kunnen krijgen.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.