Rekenkamercommissie belangrijk instrument


Inbreng Progressief Westerveld in Commissie FDM 08-05:

Een vitale democratie en rechtsstaat functioneert bij de gratie van de kwaliteit van haar instellingen: wetgevend, uitvoerend en rechtsprekend. Daarnaast blijft een vitale democratie alleen functioneren als mensen zich daarin herkennen, zich erkend voelen, erbij horen en erin participeren.

Maar een minder in het oog springend aspect van een vitale democratie is het bouwwerk daaromheen van ‘checks and balances’: die organen, die afstand kunnen nemen van de waan van de dag, die vragen kunnen stellen die ongemakkelijk zijn, die dingen kunnen uitzoeken, onderzoek kunnen doen, kunnen meten en analyseren, en die de ‘machten’ (vooral de wetgevende en de uitvoerende) kunnen confronteren met de consequenties van het beleid, met de vraag of de bedoelde uitkomsten wel gerealiseerd worden en of er ook onbedoelde uitkomsten zijn, of de overheid het publieke geld wel ‘zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft’ bijvoorbeeld. De Ombudsman / -vrouw is een voorbeeld van zo’n orgaan, maar zeker ook de Rekenkamer.

Dus ja, de Rekenkamer is een belangrijk instrument ook in de gemeentepolitiek. Dat wil de fractie van Progressief Westerveld benadrukken.

Wij hebben ons bij het agendavoorstel van de VVD aangesloten, omdat wij – met de VVD – vragen hebben, die maar zeer gedeeltelijk uit de stukken te beantwoorden zijn. Net als collega Masselink wil ik duidelijk maken dat er hierbij geen sprake is van ‘wantrouwen’, maar juist een Rekenkamercommissie heeft er vast begrip voor dat dit soort vragen gesteld moeten worden. Ik heb wel – toen ik dit agendapunt voorbereidde – een paar keer moeten terug denken aan een van de wijze lessen van Johan Moes: treed niet teveel in detail.

Het financiële deel. Ik constateer et volgende. De cijfers geven niet een beeld van tekorten, maar misschien komt dat doordat de tering naar de nering wordt gezet. Wat dan niet duidelijk wordt, is welke keuzes gemaakt zijn in de uitvoering van de onderzoeken: zijn er dingen niet gebeurd die bij ruimere middelen wel hadden kunnen gebeuren? We schijnen de cijfers achter de cijfers kunnen inzien, maar ik weet niet zeker of dat die extra informatie oplevert. Als de RKC echt formeel zou willen verzoeken om additionele middelen, dan is een verder onderbouwing nodig.

Het element van de doorlooptijd en de soms benodigde extra tijd. Dat er vertragingen zijn is wellicht niet helemaal te vermijden. Ik snap dat er personele zaken kunnen spelen. Maar wat ik frappant vond, is dat een deel van de vertragingen opgelopen wordt doordat de organisaties en mensen geen ruimte hebben in hun agenda. Ik ben van mening dat er een zodanig gezag dient uit te gaan van een formeel orgaan dat dat eigenlijk niet mogelijk zou moeten zijn.

Dat geldt ook voor de reactie-deadlines na het toezenden van delen van de rapportage voor het wegnemen van feitelijke onjuistheden. Het moet eveneens niet mogelijk zijn dat een concept-rapport een forse tijd blijft liggen bij de onderzochte instanties voordat het uiteindelijk terecht komt bij de opdrachtgever, cq de Raad.

De vraag of er met de conclusies en aanbevelingen van de onderzoeken iets gedaan is of wordt, is een vraag aan onszelf als Raad. Wij geven de onderzoeksopdracht, wij bespreken de conclusies en wij zullen erop toe moeten zien dat die conclusies effect hebben. Systematisch volgen van de follow up is dus geboden.

Ik kan me vinden in de onderzoeksopdrachten, die u zichzelf voor dit jaar 2018 heeft gegeven. Ik snap dat het in dit jaar niet goed mogelijk is (geweest) om met de Raden te overleggen over te entameren onderzoek. Wel wil ik graag vaststellen, dat wij hier in deze Raad aan de slag moeten om een onderzoeksagenda te ontwikkelen voor de RKC.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.